Данъчни облекчения за деца

 • English
 • Български
 • Русский

Данъчни облекчения за деца

За какво се ползва данъчно облекчение?

Данъчно облекчение се ползва за деца и за деца с увреждания за придобитите през 2022 г. доходи. Размерът на облекчението за деца за 2022 г. е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 6000 лв. (сума за получаване до 600 лв.), за две - 12000 (сума за получаване до 1200 лв.), а за три и повече - 18000 лв. (сума за получаване до 1800 лв.).

Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 12000 лв. (сума за получаване до 1200 лв.)

Кои лица могат да ползват данъчни облекчения?

Данъчни облекчения могат да ползват местни или чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по споразумението за Европейско икономическо пространство /ЕИП/, ако към 31 декември 2022 г. е:

 • родител, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или
 • настойник или попечител – при учредено настойничество или попечителство, или
 • член на семействата на роднини или близки - при настаняване на детето при роднини или близки, по смисъла на Закона за закрила на детето, за срок не по-кратък от 6 месеца, или
 • приемен родител - при дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Важно условие, за да се възползвате от данъчното облекчение за деца, е да нямате неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

Родителите, ползвали през цялата 2022 година майчинство, не могат да се ползват от данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем, т.е. не са плащали данък, за който да се ползва облекчението. В този случай данъчното облекчение може да се ползва от другия родител.

Родители на дете с увреждане могат да се ползват от двете данъчни облекчения едновременно - за дете и за дете с увреждане. Облекченията могат да се ползват от единия родител или да се разпределят между двамата родители.

Данъчни облекчения може да ползва и родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия.

За кои деца може да се ползва данъчно облекчение?

Данъчно облекчение може да се ползва, когато към 31.12.2022г. детето  :

 • е местно лице на държава-членка на ЕС, или на друга държава - страна по ЕИП;
 • не е навършило пълнолетие. Данъчното облекчение може да се ползва включително за дете, което е навършило пълнолетие или е родено през 2022 г.
 • не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

В случай на смърт на детето, тези условия се прилагат към датата на смъртта.

Начини за ползване на данъчни облекчения

 • чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица, към 31 декември на данъчната година;
 • с лично подаване на годишна данъчна декларация.

Необходими документи за получаване на данъчно облекчение

 • декларация за ползване на данъчно облекчение за деца по образец;
 • декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по  образец, както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето.
 • писмена декларация, Удостоверение от НАП, важащо 1 месец или отбелязване в Част I на ред 6 на декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.

Срокове за подаване на Декларация за данъчни облекчения

За ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при работодателя по основното трудово правоотношение, работникът/служителят в срок от 30 ноември до 31 декември 2022 г. подава необходимите документи.

До 31 януари 2023г. работодателят изчислява и възстановява данъчното облекчение на работника/служителя.

 

Данъчни облекчения за деца
Данъчни облекчения за деца
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg