ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  • English
  • Български
  • Русский

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление. 
За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията  по-горе не се прилагат и данъкът, определен с наредба от  Общинският съвет в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.
Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в 2 месечен срок. /За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти./
Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.  За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете посочни по-горе, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.
Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.
 

ДАНЪК  ВЪРХУ  НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ДАНЪК  ВЪРХУ  НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg