Възстановяване на запазената част

  • English
  • Български
  • Русский

Възстановяване на запазената част

                                               Братята и сестрите имат ли запазена част от наследството

 
      Наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер на тази част поради завещания или дарения, може да иска намалението им до размера, необходим за допълване на неговата запазена част, след като прихване направените в негова полза завети и дарения с изключение на обичайните дарове.
       Когато наследникът, чиято запазена част е накърнена, упражнява това право спрямо лица, които не са наследници по закон, необходимо е той да е приел наследството по опис.
     Ако ползващото се от завещателното разпореждане лице се е разпоредило със завещаното имущество, приложение следва да намери установеното в чл.37 ЗН правило, според което последващите разпореждания със завещаното имущество могат да бъдат отменени по иск на наследника с право на запазена част само ако са станали преди да е изтекла една година от откриване на наследството или след като е вписана исковата молба за намалението и то само ако наследникът с право на запазена част не може да допълни своята запазена част от имуществото на заветника и ако приобретателят не допълни запазената част в пари. И само ако последващото разпореждане със завещаното /или подарено/ имущество бъде отменено, наследникът с право на запазена част би могъл да получи съответната идеална част от имота, съответстваща на запазената му част от наследството.
    Приемането на наследството по опис от наследника със запазена част е условие за упражняване правото му на намаляване на завещание или дарение за нейното допълване, както когато заветниците или надарените не са наследници по закон, така и ако безвъзмездно облагодетелстваните лица са потенциални наследници - роднини, които в конкретния случай не са призовани да наследяват.
Правилата на чл. 31 ЗН целят „възстановяване” на наследството такова, каквото би било в деня на смъртта на наследодателя, ако последният не беше направил безвъзмездните разпореждания. По тази причина в масата не се прибавя стойността на подарените недвижими имоти, които са погинали случайно и без вина на надарения (погиналите по такъв начин недвижими имоти не се „прибавят”, защото, дори да бяха собственост на дарителя, биха престанали да съществуват и в такъв случай не може да се поддържа, че дарението им е намалило наследството). По същата логика /за отсъствие на намаляване на наследството/ не следва да се прибавя стойността на този подарен недвижим имот.
         Също така при дарение на недвижим имот собствеността преминава по силата на гражданскоправната сделка от дарителя към надарения. Ако с това дарение е накърнена запазената част на наследник със запазена част, за последния в момента на откриване на наследството на дарителя възниква правото да поиска възстановяването й чрез намаляване на дарението.
 
Упражняване правото на възстановяване
 
При пряко наследяване от запазената част на наследника се прихващат даренията и заветите, направени лично на него от наследодателя. Но когато наследодателят се е разпоредил чрез дарение в полза на свой низходящ, който е починал преди него, и е оставил низходящи, които го заместват в наследяването, те се явяват облагоделствани от това дарение, защото придобиват по наследяване и идеални части от дарения имот.

 

 
Възстановяване на запазената част
Възстановяване на запазената част
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg