Всичко за нотариалната покана

  • English
  • Български
  • Русский

Всичко за нотариалната покана

Всичко за нотариалната покана

 

Същността на нотариалната покана

 

    Нотариалната покана никога не е задължителна. Тя носи допълнителна сигурност в отношенията  ви с другото лице. Същността й представлява официалното ви желание, отправено към конкретен субект. Нотариалната покана служи като доказателство, което обвързва и получателя й.

    Предимство е, че съдът може да установи на коя дата другото лице е получило уведомяването.

    Недостатък е, че таксите, които ще платите на нотариуса, остават за ваша сметка.

 

Лице, което да изпрати нотариалната покана

 

    Нотариална покана може да се изпрати от или  физическо или юридическо лице. Разбира се тя се изготвя от нотариус и се връчва пак от него на съответния получател (може и пряко подчинено лице на нотариуса, което работи в кантората). За да служи като доказателство нотариалната покана, е необходимо нотариусът да има правоспособността да я изготви. Всеки избира сам към кой нотариус да се обърне.

    Хубаво е за по- сигурно да се избере нотариус с район на действие, който да съвпада с адреса на получателя.

 

Случаите, в които може да си послужите с нотариална покана

 

    Всеки може да си послужи с нотариална подкрепа, когато реши, че му е нужно. Но все пак има случаи, в които е необходимо и дори желателно използването на нотариална покана.

 

    Ако имате сключен договор с друго лице за заем на вещи, пари и др., но с другото лице не сте си уговорили кога да ви върне парите или вещите, ето тук е желателно сумата да се изисква с нотариална покана.

     Една от правните последици на изискването на сумата са лихвите, които започват да текат от този момент.

    Например ако искате да развалите договор с лице, което продължително и недобросъвестно не изпълнява този договор. Законът изисква в по-голямата част от случаите да дадете един допълнителен срок на насрещната страна по договора, за да го изпълни. Трудно ще докажете, че сте дали този срок, ако не сте си послужили с нотариална покана.

    Също така в случай на забава може да се изпрати нотариална покана с някои напомняния и искания.

    Може да си послужите с нотариална покана, когато отправяте предупреждения, отговори,  при съобщения.

   Важното при една нотариална покана е да се отбележи достоверността на датата на получаване на изявлението. Най-добрите случаи да си послужите с нотариална покана са онези, в които в някой последващ момент ще бъде трудно да докажете, че съответното изявление е стигнало до другото лице.

 

Изпращане на Нотариална покана

 

    На първо място трябва да отправите устно искане до нотариус, защото нотариалната покана се изпраща чрез нотариус. Съответно той трябва да установи самоличността ви и да започне производство по изготвяне и изпращане на поканата. Вместо вас може да се яви и друго лице, което е ваш представител, тъй като не е необходимо подписът ви да се заверява нотариално. Нотариусът може да гарантира и удостоверява единствено изпращането и получаването на поканата.

     Нотариусът е  длъжен да пази всичко, което му е станало известно, свързано с личния ви живот и тайни и няма право да си служи с тях, поради каквато и да било причина.

 

Всичко за нотариалната покана
Всичко за нотариалната покана
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg