Аз съм попечител на ограничено запретен. Какви са правата ми?

Аз съм попечител на ограничено запретен. Какви са правата ми?

  • English
  • Български
  • Русский

Аз съм попечител на ограничено запретен. Какви са правата ми?

Аз съм попечител на ограничено запретен. Какви са правата ми?

 
В най-общ вид попечителството представлява следното: за да е валидна една сделка или каквото и да е правно действие на ограничено запретения, необходимо е последващото или предварително съгласие (писмено или устно) на попечителя.
 
Сключените от ограничено запретените лица сделки не са напълно валидни, нито пък са абсолютно невалидни – те просто чакат да бъдат потвърдени, за да породят своето правно действие. Подобни сделки не пораждат действие, докато не бъдат потвърдени от попечителите на тези лица. Друга възможност е предварителното разрешение на попечителите за сключване на определена сделка. Естествено, възможно е сделката да бъде сключена в момент, в който попечител и запретен действат заедно.
 
Какво означава да съм попечител?
Решенията, които вземам като попечител, не заместват напълно тази на представлявания. Моята воля е като едно допълнение към волята на лицето, поставено под попечителство. Аз просто одобрявам сключените от ограничено запретеното лице сделки. По този начин те стават напълно валидни от правна гледна точка.
Действам от името на ограничено запретения и за негова сметка включително.
Поставеният под ограничено запрещение живее при попечителя си. В случай че запретеният се отклони (т.е. изгуби или просто се пресели на друго място), имам право също като настойника да искам от районен съд връщането му.
Какви са задълженията ми като попечител?
Да внасям паричните средства на поставеното под ограничено запрещение лице на негово име в банка. При закъснение ще дължа лихва.
Имам задълженията на настойника. Това значи, че:
трябва да се грижа за запретения, да управлявам имуществото му и да го представлявам (придружавам) пред трети лица;
трябва в срок от един месец да уведомя кмета за значително увеличение имуществото на запретения;
трябва да се допитам до районен съд, в случай че представляваният иска да сключи действие на разпореждане с недвижими имоти (напр. покупко-продажба).
Какво ми е забранено като попечител?
Нямам правомощията да разреша на запретения да дари нещо свое, да даде заем или да обезпечи чуждо задължение (напр. да стане поръчител).
 
Заместник-попечител:
 
Кметът назначава освен попечител и заместник-попечител. При евентуални противоречия между представител и представляван, действията по представителство се извършват от заместник-попечителя. По закон той е официалният заместник на попечителя при негово отсъствие. Особеното при заместник-попечителя е, че той може да предлага пред кмета на общината по местожителство на представлявания освобождаване на представителя. Кметът на общината в ролята си на орган по настойничеството и попечителството се явява коректив за дейността на представителите. Той е контролен орган. След като вземе мнението на заместник-попечителя, той има правото да спре действията на представителите или да предписва извършването на такива. Накратко – той извършва надзор върху действията на попечителя.
 
Отчет на попечителя:
 
Давам само обяснения по дейността си и то само при поискване от кмета (обясненията се дават в присъствието на заместник-попечителя).
 
Представителство по право:
 
Попечител на поставения под ограничено запрещение съпруг е неговият дееспособен съпруг. Ако няма такъв, попечители са неговите родители, освен ако те са неизвестни, починали или лишени от родителски права.
 
Дейността ми на попечител е почетна! т.е. аз не следва да получавам възнаграждение за нея.
 
Аз съм попечител на ограничено запретен. Какви са правата ми?
Аз съм попечител на ограничено запретен. Какви са правата ми?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg