АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗВАНЕ. НАЛАГАНЕ НА ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ.

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗВАНЕ. НАЛАГАНЕ НА ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ.

  • English
  • Български
  • Русский

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗВАНЕ. НАЛАГАНЕ НА ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ.

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗВАНЕ. НАЛАГАНЕ НА ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ.
 
Административното нарушение е деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание. Деянията, които съставляват административни нарушения, и предвидените за тях наказания, се определят със закон или указ.
За всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му. Ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя.
Административните наказания се налагат с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.
 
Видове административни наказания:
 
  • глоба;
  • обществено порицание;
  •  временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност;
Административнонаказателната отговорност е лична.
 
Административнонаказателно отговорни лица:
 
  • пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост;
  • непълнолетните, навършили 16 г. възраст са административно наказателно отговорни, когато са разбирали свойството и значението на постъпките си и са могли да ги ръководят;
  • юридическите лица и едноличните търговци също носят административно наказателна отговорност само в предвидените в закона случаи като на тях се налага имуществена санкция;
За нарушения извършени от малолетни и непълнолетни между 14г. и 16г. и на поставените под пълно запрещение отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.
Никой не може да бъде наказан повторно за административно нарушение, за което е бил вече наказан с влязло в сила наказателно постановление или решение на съда.
 
 
Образуване на административнонаказателно производство:
 
Административнонаказателно производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение, който трябва да съдържа посочените в закона реквизити. Актът се съставя от определени за това длъжностни лица. Липсата на някой от предвидените от закона реквизити, както и в случай, че актът е съставен от длъжностно лице извън неговата компетентност и правомощия са основание за оспорване и отмяна на акта.
Актът за установяване на административното нарушение се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението. Когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, актът се съставя и в негово отсъствие.
Нарушителят има право да възрази срещу издадени акт.
 
Налагане на административни наказания:
 
Административното наказание се определя като се вземат предвидтежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване, другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. Административното наказание се налага от определени за това длъжностни лица с издаване на наказателно постановление, което също трябва да съдържа предвидените в закона реквизити. И тук важи правилото, че липсата на някой от предвидените от закона реквизити, както и в случай, че наказателното постановление е издадено от длъжностно лице извън неговата компетентност и правомощия са основание за оспорване и отмяна на наказателното постановление.
Наказателното постановление се връчва на нарушителя, който може да го оспори в едноседмичен срок от получаването му пред съответния районен съд.
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗВАНЕ. НАЛАГАНЕ НА ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ.
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗВАНЕ. НАЛАГАНЕ НА ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ.
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg