Closing a company

Closing a company

  • English
  • Български
  • Русский

Closing a company

                                                                             Същност на процедурата

Процедурата има за цел вписването в Търговския регистър на прекратяването и заличаването на ООД/ЕООД. На вписване подлежи всяко изменение на вече вписаните обстоятелства.
На вписване подлежат обстоятелствата, определени по силата на закона, свързани с особеностите на търговското дружество, които Търговският регистър има за цел да направи публични. Тези обстоятелства са предмет на регистърното производство. Оповестяването е свързано с правната сигурност в търговския оборот и защитата както интересите на търговеца, така и интересите на третите добросъвестни лица. Търговският регистър е общодостъпен. Всеки има достъп до него и до документите, въз основа на които е извършено вписването (чл. 11 от ЗТРРЮЛНЦ). Според чл. 6, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ всеки търговец е длъжен да заяви обстоятелствата, подлежащи на вписване.
3. Прекратяване на дружеството
Прекратяването на ООД е фаза от фактическото съществуване на дружеството. Прекратеното дружество влиза в ликвидация или в производство по несъстоятелност, с чието приключване дружеството се заличава. Според постоянната съдебната практика на ВКС производство по ликвидация се провежда за всяко дружество, независимо от наличието на търговски резултати (т.е. даже и в случаите, в които дружеството на практика не осъществява търговска дейност).
Различно е положението при преобразуване на търговските дружества - в този случай прекратяването на ООД/ЕООД се извършва без ликвидация и се отъждествява с изчезването на дружеството като правен субект. Имуществото на прекратеното дружество преминава в патримониума на друго дружество при условията на универсално правоприемство.
Особен случай на прекратяване на ООД е обявяването му в несъстоятелност.
ООД се прекратява при настъпване на обстоятелства, изброени изрично, но не изчерпателно в чл. 154 от ТЗ. Това са юридически факти, с настъпването на които законът свързва преустановяване на търговската дейност на дружеството и като краен резултат неговото юридическо прекратяване. Дружеството се прекратява:
1. с изтичане на уговорения срок или при наличието на други условия, предвидени в дружествения (ООД) или учредителния договор (ЕООД) - ако с дружествения договор е уговорен срок за съществуването на дружеството, неговото изтичане не води автоматично до заличаване на ЮЛ, а само до неговото прекратяване;
2. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство;
3. при всички форми на преобразуване без отделяне (чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност) - в този случай е налице прекратяване с последващо правоприемство (разделянето не е посочено изрично като прекратително основание в чл. 154, ал. 1, т. 3 от ТЗ , но това е направено изрично в чл. 261, ал. 1 от ТЗ);
4. при обявяване на дружеството в несъстоятелност - прекратяването на дружеството е предвидено изрично в съдържанието на решението за обявяване на дружеството в несъстоятелност - чл. 711, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ТЗ;
5. по решение на съда - в предвидените от закона случаи;
6. ЕООД се прекратява освен в горепосочените случаи и при смърт на собственика на капитала, освен ако в учредителния акт не е предвидено друго. Когато капиталът е притежание на юридическо лице, с прекратяването му се прекратява и ЕООД (чл. 157 от ТЗ).
С решението за прекратяване на дружеството се избира и ликвидатор/и. В случай, че не е избран ликвидатор, за такъв се счита управителят (чл. 156, ал. 2 от ТЗ). По искане на контрольора или съдружниците, притежаващи повече от 1/10 от капитала, окръжният съд може да назначи други ликвидатори (чл. 156, ал. 3 от ТЗ). В този случай искането трябва да е мотивирано и обосновано.
При прекратяване на дружеството по решение на съда назначаването на ликвидатор се извършва от него (чл. 155 от ТЗ).
Прекратяване на дружеството се вписва служебно от съда, когато дружеството е прекратено със съдебно решение (чл. 155 от ТЗ).
Вписването на смяна на ликвидатора може да бъде искано от:
а) съдружниците, притежаващи повече от 1/10 от капитала, когато искането им е уважено от съда;
б) контрольора, когато искането му е уважено от съда (чл. 156, ал. 3 от ТЗ).
4. Заличаване на дружеството
След прекратяването на дружеството, то продължава да съществува като дейността му е насочена към удовлетворяване на кредиторите и разпределяне на имуществото между съдружниците. Това означава, че през този период се довършват текущите сделки, събират се вземанията и се осребрява имуществото на дружеството (чл. 268, ал. 1 от ТЗ).
5. Участници
Регистърно задължени лица при прекратяването са:
- управителя/ите, когато не са избрани ликвидатори (чл. 156, ал. 2 от ТЗ);
- ликвидаторите, когато са назначени такива от Общото събрание на ООД (арг. от първото изречение на чл. 267, от ТЗ);
- наследниците на едноличния собственик на капитала при ЕООД, когато те не желаят да продължат дейността на дружеството (чл. 157, ал. 1 от ТЗ)
- прокурорът, ако дейността на дружеството противоречи на закона или няма вписан управител (чл. 155, т. 2 и т. 3 от ТЗ);
Законът допуска (чл. 29 от ЗТРРЮЛНЦ), когато по съдебен ред се установи нищожност или недопустимост на вписване, както и несъществуване на вписано обстоятелство, заличаване на вписването или съответното обстоятелство (по реда на чл.14 от ЗТРРЮЛНЦ) да се извърши по искане на прокурора или на заинтересуваното лице.
При прекратяване на дружеството по решение на съда назначаването на ликвидатор се извършва от него (чл. 155 от ТЗ).
Прекратяване на дружеството се вписва служебно от съда, когато дружеството е прекратено със съдебно решение (чл. 155 от ТЗ).
Вписването на смяна на ликвидатора може да бъде поискано от:
а) съдружниците, притежаващи повече от 1/10 от капитала, когато искането им е уважено от съда;
б) контрольора, когато искането му е уважено от съда (чл. 156, ал. 3 от ТЗ).
Заявяването на променените обстоятелства трябва да се извърши в Агенцията по вписванията в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, освен ако със закон е определен друг срок (чл. 6, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ).
Регистърно задължено лице при заличаването е: ликвидаторът.
6. Подаване на искане за вписване
Искането за прекратяване се отправя до което и да е от териториалните звена на Агенцията по вписванията (чл. 13, ал. 7 от ЗТРРЮЛНЦ), тъй като Търговският регистър е единна централизирана електронна база данни. 

 
Closing a company
Closing a company
All fields are required. Please fill the verification code