Предмет на договора за замяна,Замяна на вещи

Предмет на договора за замяна,Замяна на вещи

  • English
  • Български
  • Русский

Предмет на договора за замяна,Замяна на вещи

1. Предмет на договора за замяна

 
 
1.1. Замяна на вещи
 
Предмет на договора за замяна могат да бъдат различни вещи. В зависимост от уговорката на страните е възможно сключването на договор за замяна на правото на собственост върху една вещ срещу правата на собственост върху няколко вещи. Предмет на задълженията по договора за замяна могат да бъдат заместими и незаместими вещи, движими и недвижими вещи, родово определени или индивидуално определени вещи, и пр. Заменяните вещи могат да бъдат от различен вид: движима срещу недвижима вещ, заместима срещу незаместима вещ, индивидуално определена срещу родово определена вещ, и пр. в случаите, когато титуляр на правото на собственост върху заменяните вещи е държавата и община1, намират приложение специални правила във връзка с формирането и изразяването на тяхната воля. Замяната на главна вещ, ако не е уговорено друго, води до прехвърлянето на собствеността и върху нейните принадлежности. Ако някоя от заменяните вещи при сключването на договора за замяна е била погинала, договорът ще бъде нищожен поради начална невъзможност на своя предмет (чл. 184, ал. 1 ЗЗД).
 
Пред особен случай на замяна ще сме изправени при взаимното прехвърляне на собствеността върху еднородни заместими вещи от един и същ вид. Когато изискуемостта на задълженията на двете страни настъпва едновременно, ще са налице условията за извършване на прихващане – всеки един от заемателите ще може да иска прихващане на своето задължение с това на другия. Става въпрос за две насрещни задължения за предоставяне на еднородни и заместими вещи, всяко едно от които е изискуемо и ликвидно (чл. 103, ал. 1 ЗЗД).
 
В случаите, когато задълженията имат различен падеж отношенията ще наподобяват на тези при предварителен договор за заем за потребление: едната страна се задължава да предостави определена вещ в собственост на другата, която на свой ред е се задължава след изтичането на определен срок да прехвърли в полза на първата собствеността върху вещ от същия вид (чл. 240, ал. 1 ЗЗД). Макар допустимостта на такъв предварителен договор да е спорна с оглед реалния характер на заема за потребление, неговият ефект ще се постигне чрез договора за замяна.
 
Сключването на договор за замяна на бъдещи вещи, включително неотделени от вещта майка плодове, следва да произвежда своето вещноправно действие под отлагателното условие – възникването на бъдещата вещ. Бъдещата вещ може да е предмет на задължението само на едната страна или и на двете страни по договора. В първия случай вещнопрехвърлителното действие на договора по отношение на насрещната престация, имаща за свой предмет налична вещ, може да е отложено от страните до момента на възникване на бъдещата вещ. Страните може да са уговорили и обратното – след изтичането на определен краен срок, през който бъдещата вещ не е възникнала, настъпилият частичен вещнопрехвърлителен ефект на сделката да се прекратява. Възможен е и трети вариант – заменителят, в чиято полза е уговорено прехвърлянето на бъдещата вещ, да поеме риска от нейното невъзникване. В този случай частичният вещноправен ефект на договора за замяна по отношение на наличната вещ е окончателен.
 
Когато предмет и на двете насрещни престации са вещни права върху бъдещи вещи, страните могат да постигнат различни уговорки по отношение на всяка една от тях в зависимост от това кой поема риска от невъзникването на всяка една от бъдещите вещи.
 Предмет на договора за замяна,Замяна на вещи
 Предмет на договора за замяна,Замяна на вещи
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg