Възобновяване на наказателни дела

Възобновяване на наказателни дела

  • English
  • Български
  • Русский

Възобновяване на наказателни дела

Възобновяване на наказателни дела

1. След разглеждане на делото съобразно възможностите на три редовни съдебни инстанции, постановеният окончателен процесуален акт (присъда, решение, определение) влиза в законна сила. Той въплъщава в себе си авторитета на държавата и съдебната власт, подлежи на изпълнение и задължава всички органи и лица да се съобразяват с решенията на наказателния съд по фактическите и правни въпроси на делото.
 
2. Действащият наказателно-процесуален закон, с влизането си в сила през 1975 г., уреди два извънредни способа за проверка на влезли в сила съдебни актове по приключени (свършени) наказателни дела: преглед по реда на надзора и възобновяване на наказателни дела. Прегледът, както се отбеляза в предходния параграф, бе отменен през 1998 г. Институтът на възобновяването по НПК разкрива своята същност в няколко насоки.
а) Възстановява се процесуалното качество на страните по делото и тяхната правосубектност с оглед извършване на процесуални действия и постановяване на процесуални актове.
Б) С действието по отмяна се открива пътя за ново разглеждане на делото, за преосмисляне на фактическите и правни въпроси на производството и съобразяването им с други реалности от формално-юридическо и обективно-фактическо естество.
в) Възобновяването е способ за "неутрализиране" на материалната законна сила на атакуваната присъда, за нейното обезсилване като изпълнителен титул и акт на наказателно правосъдие.
г) Спецификата на процесуалната дейност по възобновяване налага предимно касационния принцип на процесуално действие на възобновяващия съд: отменя и връща делото за ново гледане, щом има основания затова. По никой начин съдът, който осъществява извънредното съдебно производство, не може да постанови нова присъда или да приеме за установени нови фактически положения. Напълно немислимо е възобновяващият съд да разглежда делото "по същество", след като отмени присъдата.
 
3. Възобновяването на наказателни дела е високоотговорна дейност, която е отнесена в компетентност единствено и само до ВКС. 
Възобновяването на наказателни дела по Глава тридесет и трета НПК се образува и води съобразно характерни за извънредния способ предпоставки.
а) На атакуване подлежат влезлите в сила присъди и решения, влезлите в сила определения и разпореждания по чл. 341, ал. 1 (прекратителни за производството определения, определения, препятстващи наказателно преследване и т.н.), определенията за одобряване на споразумението, с което се решава наказателното производство, определенията, с които при проверка по жалба срещу постановленията на прокурора за прекратяване на досъдебното производство съдът утвърждава или изменява прекратяването и определенията на съда по чл. 369, ал. 5 НПК (в производството по разглеждане на делото от съда по искане на обвиняемия по Глава двадесет и шеста НПК) за прекратяване на производството.
б) Правомощието на прокурора да иска от ВКС възобновяване на отделно наказателно дело се обуславя от определени процесуални предпоставки:- процесуален интерес. - активна легитимация. - срок. - компетентен съд. - форма на сезиращия съда процесуален документ. 
в) При разглеждане на делото от ВКС по реда на възобновителното производство се прилагат субсидиарно правилата за касационното производство относно: сезиране, оттегляне на предложението и т.н.
 

4. Основания за възобновяване

1. ВЪЗОБНОВИТЕЛНО ОСНОВАНИЕ - Някои от доказатествата, върху които се основава присъдата, решението или определението се окажат неистинни; ОРГАН (ЛИЦЕ) СЕЗИРАЩ ВКС - Окръжен или военно-окръжен прокурор; СПОСОБ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ОСНОВАНИЕТО - с влязла в сила присъда или чрез разследване; 
2. ВЪЗОБНОВИТЕЛНО ОСНОВАНИЕ - Съдия, съдебен заседател, прокурор, следовател или дознател е извършил престъпление във връзка с участието си в наказа-телното производство; ОРГАН (ЛИЦЕ) СЕЗИРАЩ ВКС - Окръжен или военно-окръжен прокурор; СПОСОБ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ОСНОВАНИЕТО - с влязла в сила присъда или чрез разследване;
3. ВЪЗОБНОВИТЕЛНО ОСНОВАНИЕ - Разкриват се обстоятелства или доказателства, които не са били известни на съда, постановил присъдата, решението или определението, и имат съществено значение за делото; ОРГАН (ЛИЦЕ) СЕЗИРАЩ ВКС - Окръжен или военно-окръжен прокурор; СПОСОБ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ОСНОВАНИЕТО - чрез разследване;
4. ВЪЗОБНОВИТЕЛНО ОСНОВАНИЕ - Европейският съд за защита правата на човека е установил нарушение на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, което има съществено значение за делото; ОРГАН (ЛИЦЕ) СЕЗИРАЩ ВКС - Главният прокурор; СПОСОБ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ОСНОВАНИЕТО - с решение на Европейския съд за защита правата на човека; 
5. ВЪЗОБНОВИТЕЛНО ОСНОВАНИЕ - По присъди, решения и определения, непроверени по касационен ред, са допуснати съществени нарушения по чл. 348, ал. 1, т. 1 - 3 НПК; ОРГАН (ЛИЦЕ) СЕЗИРАЩ ВКС - Главният прокурор, осъдено лице; СПОСОБ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ОСНОВАНИЕТО - по реда на възобновителното производство пред ВКС;
6. ВЪЗОБНОВИТЕЛНО ОСНОВАНИЕ - Задочно осъден не е знаел за наказателното преследване срещу него; ОРГАН (ЛИЦЕ) СЕЗИРАЩ ВКС - Задочно осъдено лице; СПОСОБ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ОСНОВАНИЕТО - по реда на възобновителното производство пред ВКС
 
5. Правомощия на съда по възобновяване. Когато ВКС намери предложението или искането за възобновяване за основателно, съдът може: - да отмени присъдата, решението или определението и да върне делото за ново разглеждане, като посочи стадия, от който трябва да започне новото гледане на делото;- след отмяна на влезлия в сила съдебен акт на основание чл. 24, ал. 1, т.т 1 НПК (деянието не е престъпление) подсъдимият се оправдава в рамките на фактическите положения на влязлата в сила осъдителна присъда;- да отмени присъдата, решението или определението и да прекрати или спре наказателното производство;- да измени присъдата, въззивното решение или новата присъда в случаите, когато това е в полза на подсъдимия (намаляване на наказанието, условно осъждане, прилагане на закон за еднакво или по-леко наказуемо престъпление). В този случай възобновителното основание е по чл. 422, ал. 1, т. 5 НПК — нарушението следва да е съществено.
Водещ в правомощията на възобновяващия съд е касационният принцип на процесуално действие - отменява и връща, с оглед необходимостта посредством едно предстоящо разглеждане на делото в досъдебната фаза и/или в редовното съдебно производство да бъдат преодолени пороците, обосновали използването на тази изключителна за наказателния процес мярка.
 Възобновяване на наказателни дела
 Възобновяване на наказателни дела
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg