УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПРИДОБИТ В ЧУЖБИНА

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПРИДОБИТ В ЧУЖБИНА

  • English
  • Български
  • Русский

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПРИДОБИТ В ЧУЖБИНА

 
           За да реализирате осигурителни права българското законодателство поставя условие за наличие на определен осигурителен стаж, който е в пряка връзка с придобития трудов стаж. По смисъла на закона трудовият стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според  законодателството на др, държава – членка на Европейския съюз или държава, страна по споразумение за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на ЕС, удостоверено с акт за възникване и прекратяване на правоотношението ( правното основание за това се съдържа в нормата на чл. 351, ал. 2 от Кодекс на труда). Ако при упражняване на правото си на обезщетения или пенсии едно лице желае да му бъде зачетен осигурителен стаж, придобит в др. държави, то следва да представи документи, които го доказват.
         Необходими са следните документи:
         Молба за издаване на удостоверение за зачитане на придобит осигурителен стаж в държава членка на ЕС или в държава, с която България има сключена спогодба за социална сигурност, която следва да бъде подадена до Дирекция „Европейска интеграция и международни договори” при НОИ. В молбата се посочват личните данни на лицето на кирилица и латиница, така както са записани в документите за самоличност. В молбата се отбелязва и държавата, пред която ще послужи исканото удостоверение и целта, за която се иска издаването му. Допустимо е тя да не бъде подадена лично от заинтересованото лице, а чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Към нея се прилагат всички документи, които удостоверяват чуждият осигурителен стаж. Ако стажът е положен в държава, която е член на ЕС се представят:
• Удостоверение Е 104, което предоставя информация за сумиране на осигурителните периоди, периодите на трудова заетост или периодите на пребиваване / болест-майчинство-смърт / помощи/-инвалидност /. То се издава от компетентна институция на държавата-членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж. Може да бъде изпратено служебно от НОИ, т. е. не е необходимо лицето да го попълва и подготвя само. 
• Удостоверение Е 301 – то е свързано с периодите, които трябва да бъдат взети предвид при отпускане на обезщетения за безработица. Издава се от компетентната институция на държавата-членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж. Може да бъде изпратено служебно от НОИ, т. е. не е необходимо лицето да го попълва и подготвя само.
• Удостоверение Е 207, което обобщава осигурителната история на осигуреното лице. Това удостоверение се попълва само, ако е подадено заявление за отпускане на пенсия.
• Друга информация за осигурителните периоди, които не са обхванати от удостоверенията по Регламент 1408 / 71 и Регламент 547 / 72 на ЕС.
В по-голямата част от случаите, за да бъдат признати в България документи, издадени в чужбина е достатъчно те са удостоверени с апостил (apostille) от съответния орган на чуждата държава. След поставянето му следва документът да се преведе на български и да се завери в МВнР в София. Документите с апостил се признават във всяка една от държавите, страни по Хагската Конвенция от 1961 г., вкл. и България. В случаите, в които между държавата, издаваща документите, и България има сключен договор за правна помощ, не е необходимо поставянето на апостил върху конкретния документ. Оставя обаче изискването да се преведе на български език и да се завери в МВнР в София / списък на държавите, с които България има сключен договор за правна помощ е публикуван и общодостъпен на страницата на МВнР /.
        Информация за движението на процедурата по удостоверяване на осигурителния си стаж, придобит в чужбина, всеки гражданин може да получи от НОИ. Получаването на така наречения персонален код, чрез който всяко лице може да следи осигурителния си стаж в интернет, е значително улеснение и спестява време. С този код може да се снабди всеки от най-близкото териториално поделение на НОИ или негов филиал само срещу лична карта. Кодът не може да бъде изпращан по пощата, поради което следва да се получи лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
        Националният осигурителен институт не удостоверява осигурителен стаж от държави, които не са членки на ЕС или с които няма сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, по които Република България е страна. За съжаление в страната ни към момента не се признава осигурителен стаж, придобит в САЩ, въпреки големия брой наши сънародници там
        В резултат на удостоверения чужд осигурителен стаж, правоимащото лице може да упражни осигурителните си права в Република България и да получи обезщетение при неработоспособност, обезщетение за безработица или пенсия.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПРИДОБИТ В ЧУЖБИНА
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПРИДОБИТ В ЧУЖБИНА
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg