Удостоверение за наследници

Удостоверение за наследници

  • English
  • Български
  • Русский

Удостоверение за наследници

Удостоверение за наследници.

 
Най-напред в молбата трябва да посоча моите лични данни. След това следват данните на починалия, за когото ще искам удостоверение за наследници (имена, ЕГН, дата на раждане, гражданство, месторождение, постоянен адрес). Посочвам кога е починал и номер на акт за смърт. В графата долу – името на наследниците на починалия до шеста степен.
 
Какво пише в удостоверението за наследници?
В удостоверението за наследници се вписват  всички живи и починали наследници на починалия, определени съгласно закона. Наследниците се вписват с пореден номер, като се посочва връзката им с наследодателя (съпруг или родство). В случай че някой от наследниците е починал, неговите наследници се вписват с подномер. Например, ако починалият, във връзка със смъртта на когото ми трябва удостоверение за наследници, е мой баща, в самото удостоверение за наследници ще бъдем посочени:
 
аз;
моите братя-сестри (ако има такива);
моята майка, ако е в брак с баща ми към момента на смъртта.
В случай, че имам сестра, която е починала и е оставила деца, тези деца ще бъдат посочени с подномер, защото те също са наследници на починалия. Относно наследници, които нямат българско гражданство – датата на раждане на наследник се вписва само когато той няма ЕГН.
 
За какво ще ми послужи?
Удостоверението за наследници ще ми позволи да уредя имотните въпроси във връзка с наследствените права, които придобивам след смъртта на наследодателя, при наследяване на наследствен имот, пенсии, при прехвърляне на наследствен имот, при извършване на делба, при издаване на нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка, или тъй наречения констативен нотариален акт. Също и при подаване на данъчна декларация за данък върху наследството, която трябва да подам в 6 – месечен срок след смъртта му.
 
В случaй, че починалият е оставил валидно завещание, легитимацията като наследник става въз основа на това завещание.
 
Любопитно! Във всички страни от ЕС, този документ се издава от нотариус или от съд. В България засега продължава да важи правилото, че компетентен да го издаде е определен от кмета служител на общинска администрация.
 
NB! Не трябва да забравям да подам декларация за открито наследство до общината (Декларация по чл. 32 от ЗМДТ, която мога да изтегля от Национална агенция по приходите, в раздел – “Закон за местни данъци и такси”, като към нея добавя и копие от удостоверението за наследници. При попълването има специална графа, в която ще посоча също останалите наследници на починалия. Така автоматично и те ще се ползват от подадената от мен данъчна декларация и няма да е нужно да подават такава от свое име.
Удостоверение за наследници
Удостоверение за наследници
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg