Увеличение на издръжка

Увеличение на издръжка

  • English
  • Български
  • Русский

Увеличение на издръжка

Кой може да иска увеличение на издръжката?

Увеличение на издръжката може да поиска само този, който вече има влязло в сила решение за издръжка в определен размер, който обаче вече не е достатъчен.

Децата, които имат нужда от увеличение на издръжката се представляват от своите родители- настойници.

Кога се увеличава издръжката?

Увеличение на издръжката може да се иска винаги при увеличаване на минималната работна заплата за страната, ако размерът й е съобразен е нея.

Иначе увеличение на издръжката може да се иска винаги, но законодателят поставя две условия, които трябва да бъдат налице едновременно:

  • промяна в обстоятелствата при издържаното лице и
  • възможност на издържащия да заплаща по-висок размер на издръжката

Промяната в обстоятелствата трябва да бъде доказана спрямо обстоятелствата, които са били по време на предходното присъждане на издръжка от съда. Тази промяна трябва да налага по-големи нужди на издържаното лице, за които нужди трябва да се погрижи издържащият и да ги осигури.

Промяна в обстоятелствата е примерно: започване на училище на детето, на което се дължи издръжка; наличие на изявен талант, който трябва да бъде подкрепян с допълнителни школи, изяви; поява на здравословни проблеми, които налагат необходимост от лечение и изобщо всичко, което е ново и налага повече разходи за издържаното лице.

Възможността на издържащия  се преценява съобразно неговото финансово състояние /доходи, имущество и т.н./; квалификация/професия; възраст и др.

За всеки отделен случай е необходимо да се съберат достатъчно доказателства относно наличие на промяна в обстоятелствата, които налагат по-висок размер на издръжка и съответно за възможността на издържащото лице да я заплаща.

Какво е нужно да направя, за да увелича издръжката?

За увеличаване на издръжка е нужно да подам Искова молба с приложени доказателства пред Районен съд по мой постоянен адрес или по адрес на издържащото лице.

Такса за съда не се заплаща!

 

 

Увеличение на издръжка
Увеличение на издръжка
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg