Същност на Нотариус

  • English
  • Български
  • Русский

Същност на Нотариус

Същност на Нотариус

 

    Всеки град, в който има районен съд, трябва да се намират поне 2 места за нотариуси. Ако те не са заети, нотариалната дейност се извършва от други органи. Има няколко варианта: когато няма нотариус, но има районен съд в даден район, съдията по вписвания извършва нотариалната дейност; кмета, зам. кмета или секретаря на общината имат право да извършват нотариална дейност, когато няма и нотариус, и районен съд; българският консул извършва нотариалната дейност извън България; български капитани имат право също на определени нотариални действия.

  Когато искате да удостоверите нещо, може да подадете вие или ваш представител устна молба до нотариус или орган, който извършва нотариална дейност.

  В случай, че искате да ви бъде издаден нотариален акт е необходимо молбата да е в писмена форма или да я отправите до нотариуса, в чийто район е имотът.

  При сделки с недвижими имоти страните трябва да явят лично. Нотариусът проверява дали има пречка за съставянето на нотариалния акт, самоличността ви, пълнолетни ли сте, както и пълномощните ( ако представлявате друг). Накрая нотариусът прочита проекта на нотариалния акт и след като потвърдите, че прочетеното е по вашата воля, си изписвате имената и се подписвате.

   Сделки, при които прехвърляте собственост или учредявате вещни права върху недвижими имоти, задължително е необходим нотариален акт. В този случай ще трябва да покажете документ за собственост върху имота, който е вписан, за да докажете, че сте негов собственик.

  Освен за всички по- горе описани нотариални действия, трябва да заплатите такса и за писмени и устни консултации. За всяка услуга се заплаща такса, определена в Тарифа за нотариалните такси.

 

Същност на Нотариус
Същност на Нотариус
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg