Съдебно обжалване на наказателните постановления и на електронните фишове

Съдебно обжалване на наказателните постановления и на електронните фишове

  • English
  • Български
  • Русский

Съдебно обжалване на наказателните постановления и на електронните фишове

В закона е предвиден съдебен контрол за издадени наказателни постановления, но не и за актовете предхождащи издаването им. По тази причина самостоятелното обжалване на действия на контролния орган, извън финализиращите процедурата по ангажиране на отговорността на нарушителя наказателни постановления, е недопустимо. Така например не подлежат на обжалване актове за установяване на административни нарушения или действия по отнемане документи на санкционирания водач на моторно превозно средство. ВАС посочва, че като контролно-отменителна инстанция районният съд проверява обосноваността и законосъобразността на административно-правораздавателния акт, а като касационна инстанция, административният съд контролира правораздавателната дейност на решаващия съд. В своята практика ВАС неколкократно приема, че отговорността за разноски по делото за обжалване на наказателни постановления е облигационно отношение, произтичащо от процесуалния закон, като по тази причина понесените разноски не могат да се присъждат на основание ЗОДОВ.
Процедурата обхваща действията по регистриране на постъпването на жалбата до съда срещу издадено наказателно постановление, комплектоването й с обжалвания акт и доказателствата към него, изпращане на преписката по жалбата на съда за произнасяне, както и издаване на съдебно решение.
По този ред се обжалват наказателни постановления, издадени от административни органи.
 
Компетентен съд
Компетентен да разгледа и да се произнесе по жалбата като първа инстанция е районният съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. За нарушенията, извършени в чужбина, компетентен е Софийски районен съд. Като втора съдебна инстанция се произнася съответния административен съд.
Предпоставки за започване на процедурата
Предпоставка за започване на производството по съдебно обжалване на наказателното постановление е наличието на подадена жалба до компетентния съд.
Ако жалба не бъде подадена, наказателното постановление влиза в сила - т.е. става окончателно и подлежи изпълнение.
Производството може да започне и с подаване на протест от прокурора срещу постановлението.
 
Право на подаване на жалба
Право на подаване на жалба има лицето, което е заинтересовано от изхода на съдебното производство.
Това е лицето, спрямо което е издадено наказателното постановление или лицето, което е поискало обезщетение.
Срок за подаване на жалбата
Срокът за подаване на жалба срещу постановлението за нарушителя и лицето, поискало обезщетение е 7-дневен и започва да тече от връчване на постановлението по реда на ЗАНН - чл.58 и 84 от ЗАНН. Относно връчването за неуредените случаи чл. 84 от ЗАНН препраща към НПК- чл.178-181. Срокът започва да тече от деня, следващ този, в който е било връчено постановлението. Ако срокът изтича в неприсъствен ден /събота, неделя официален празник, или ден, обявен за почивен/, този ден не се брои и срокът изтича на следващия присъствен ден.
Срокът за подаване на протест срещу постановлението за прокурора е две седмици от издаване на постановлението.
Правомощия на съда – чл. 63 от ЗАНН
След разглеждане на делото съдът се произнася с решение, като може да:
- потвърди наказателното постановление;
- измени наказателното постановление;
- отмени наказателното постановление;
- прекрати производството с определение;
 
При взимане на решението, съдът е длъжен да съобрази законосъобразността и правилността на издаденото наказателно постановление. Това означава, че той преценява:
- дали актът за нарушение е издаден от компетентен орган
- дали наказателното постановление е издадено от компетентен орган
- спазени ли са процесуалните разпоредби по издаването на акта и наказателното постановление
- спазени ли са материалноправните разпоредби по издаването на акта и наказателното постановление.
 
Решението на административния съд е окончателно.
 
 
 
Съдебно обжалване на наказателните постановления и на електронните фишове
Съдебно обжалване на наказателните постановления и на електронните фишове
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg