Средна телесна повреда

 • English
 • Български
 • Русский

Средна телесна повреда

Средна телесна повреда

 

    Престъпленията против здравето са втора група престъпления против личността. Посегателствата срещу здравето и телесната неприкосновеност се изразяват в различни по характер и степен увреждания, засягащи анатомичната цялост и физиологическите функции на органите и тъканите на човешкия организъм, а в най- леките случаи- в причиняване на болка или страдание.

    Телесната повреда се изразява в противоправно и виновно увреждане на здравето на друг човек чрез нарушаване на анатомичната цялост или на физиологичните функции на тъканите, органите или системите на човешкия организъм или в причиняване на болка или страдание.

    В зависимост от степента на увреждане законът урежда основни състави на :

 • Тежка телесна повреда;
 • Средна телесна повреда;
 • Лека телесна повреда.

    При средните телесни повреди, който причини другиму средна телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

    Уврежданията при средните телесни повреди са изрично и изчерпателно определени в закона.

 • Трайно отслабване на слуха и зрението

    Всяко ограничаване на зрителната или слуховата способност представлява отслабване на зрението или слуха по смисъла на закона.

    Отслабването на зрението или слуха трябва да бъде трайна последица от увреждането. Под „ трайно отслабване” се разбира причиняване на затруднения или ограничавания на зрението и слуха през един сравнително по- дълъг период, на по- малко от около тридесет дни, без да се изключва той да продължи неопределено време.

 • Трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност

    Трайното затрудняване на речта се осъществява чрез засягане на такива органи или функции, в резултат на което увреденият загубва способността свободно и правилно да изразява мислите си чрез членоразделна реч.

    Трайното затрудняване на крайниците се изразява в ограничаване възможността на увреденото лице да извършва активни физически движения и трудова дейност. Такова затрудняване може да бъде причинено от счупване, пукване или навяхване на кост, но във всички случаи трябва да  бъде трайно.

   Увреждането на снагата или врата представлява такова затруднение, което засяга двигателната способност на човека и съгласуваното им свързване с основните функции на крайниците на тялото.

    Затрудненията накрайниците, врата или снагата трябва да бъдат трайни.

 • Счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говореното

    Счупването на челюст е самостоятелен признак на деянието, без да е необходимо да се съпътства от избиване на зъби. Това увреждане може да бъде само временно.

    Под „ избиване на зъби”, без които се затруднява дъвченето или говореното, се разбира такова увреждане, което обхваща алтернативно загуба на зъби, счупване до венеца или разклащането им, което неминуемо води до отпадането им както и когато вследствие на удара се налага изваждането на зъба. Законът има предвид избиването на естествени, а не на изкуствени зъби. Деянието е съставомерно и при избиване само на един зъб, ако това е довело до затрудняване на дъвченето или говореното. Избиването на млечни зъби на деца, без които се затруднява дъвченето или говореното, е средна телесна повреда по смисъла на закона.

 • Обезобразяване на лицето или на други части от тялото

    Обезобразяването е такова увреждане, при което се причиняват значителни изменения на лицето, снагата или крайниците на тялото, които обективно загрозяват вида на човека и водят до сериозно последици за личността му. Краткотрайните загрозявания не съставляват средна телесна повреда.

 • Постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота

    Постоянното разстройство на здравето, неопасно за живота, е увреждане на човешкия организъм, при което се намаляват жизнените му сили или способността на организма му да се противопостави на заболявания. Разстройството на здравето трябва да бъде непрекъснато и в никой период да не създава опасност за живота на увредения.

    Сътресението на мозъка съставлява средна телесна повреда, само когато е създадена временна опасност за живота. Такава опасност е налице, само когато увреденият изпадне в безсъзнание, макар и кратковременно.

    Временно и неопасно разстройство на здравето може да бъде квалифицирано като лека, а не като средна телесна повреда.

 • Наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина

    Наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина, са признак в състава на средната телесна повреда, само когато е създаден контакт на тези кухини с външна среда.

    Умишлената телесна повреда, причинена на възходящ, низходящ, съпруг брат или сестра, наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия.

 

Средна телесна повреда
Средна телесна повреда
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg