СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

 • English
 • Български
 • Русский

СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

    Предназначението на всеки поземлен имот се определя с Подробен устройствен план /ПУП/. За да бъде променено предназначението с цел застрояване се извършва промяна на ПУП за съответната зона или за конкретния имот. Тук трябва да се има в предвид дали такова планирано строителство се допуска от Общ устройствен план /ОУП/ в местата, където има приет такъв.

Процедурата за изменение на ПУП е двуетапна.

 • ЕТАП ПЪРВИ - подаване на Искане за допускане на промяна на ПУП до кмета на общината. Към искането трябва да бъдат приложени следните документи:
  • документ за собственост на имота;
  • скица на имота;
  • техническо задание;
  • скица - предложение за изменение на плана (изясняваща какви са намеренията на инвеститора),
  • съгласие на собствениците на съседни урегулирани имоти (ако се иска свързано ниско застрояване),
  • и други  в зависимост от обстоятелствата.

  В законоустановения 14 дневен срок от получаването на искането,  кметът въз основа на становище на Главния архитект допуска или не исканата промяна с издаване на Заповед.

 • ЕТАП ВТОРИ-  Изготвеният проект се внася в общината в три екземпляра със Заявление по образец и приложени документи. Съседите служебно се уведомяват за промяната и при възражение имат двуседмичен срок за да възразят. След изтичане на срока ако липсва възражение проектът се внася за разглеждане в Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕС). ОЕС издава решение въз основа на което кметът издава заповед за одобрение на ПУП.

Тази етапна процедура отнема повече време- около 4-5м.

Ако бързате законодателят е предвидил и възможност за по-бърза процедура, при която се ползва комплексен проект за инвестиционна инициатива. При  нея изменението на ПУП се осъществява едновременно с издаването на разрешението за строеж.

ПРИ ЖЕЛАНИЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА ДРУГА ЦЕЛ Е НУЖНО:

- да се премине през процедура по промяна на предназначението й.  Допуска се само при доказана нужда и при законово определени условия и ред, съгласно Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).

Процедурата започва с:

 • Искане за включване на земята и за допускане изработване на ПУП до кмета на общината, в района на който се намира имота.

Към искането се прилагат следните документи:

 • документ за собственост;
 • скица от общинска служба „Земеделие и гори” ,
 •  Протокол от Общинско пътно управление и КАТ-ПП при РДВР (ако имотът е прилежащ на път от републиканската пътна мрежа);
 • скица - предложение за изменение на плана;
 • списък с имената, адресите, а при възможност и с телефоните на всички заинтересовани собственици;
 • становище от РИОСВ и др. в зависимост от обстоятелствата.

    Кметът прави предложение до Комисията за промяна предназначението на земеделски земи към Областна дирекция „Земеделие“, която се произнася с мотивирано решение дали може да се осъществи промяната. При положително решение кметът издава Заповед за допускане  изработване на ПУП. Въз основа на заповедта инвеститорът изработва ПУП.

            След което процедурата продължава до издаване на разрешение за строеж.

 

 

 

 

СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg