Родителски права след развод

Родителски права след развод

  • English
  • Български
  • Русский

Родителски права след развод

Родителски права след развод
 
Несъмнено осуетяването на контактите между бащата и неговото дете от страна на майката и нейния баща представлява форма на въздействие, което противоречи на интересите на детето. 
При вземане на решение кой да упражнява родителските права съдът трябва да отчете обстоятелствата на конкретния случай и то в тяхната съвкупност. Полът и възрастта на детето са само част от тази съвкупност, като не може да се предположи, че всякога за детето от определен пол е по - пригоден да се грижи родителят със същия пол, сравнен с другия родител. Полът и възрастта на детето трябва да бъдат съобразени, но в съвкупност с възпитателските качества и моралния облик на родителите, отношението им към децата и желанието им да се грижат за тях, привързаността на децата и други обстоятелства, които могат да имат значение за случая. 
Не е в интерес на детето да бъде разрешено на единия от родителите да го извежда зад граница против съгласието на другия постоянно и неограничено. Може да е в негов интерес да се издаде такова разрешение за определен период и за определена държава, като дали този интерес е налице не се определя само от родителските качества на родителя, който претендира за издаване на разрешението. 
Неправилно е твърдението, че когато родителят, комуто са предоставени за упражняване родителски права, има необходимите родителски качества, не може да му бъде отказано да получи разрешение да извежда детето от страната постоянно и неограничено. Въпросът с местопребиваването на детето и извеждането му извън страната не се решава с оглед качествата на родителя, упражняващ родителските права, а се решава с оглед интереса на детето, установен по конкретното дело. 
Когато съдът решава спор между родителите относно мерките на лични отношения между тях и детето, включително при разногласие на родителите относно пътуването на детето зад граница, той се ръководи основно от интересите на детето. Не е в кръга на тези интереси детето да може да бъде извеждано по усмотрение на родителя където и да е извън границите на страната, защото този родител може да реши да отведе детето в държава, в която има, например, гражданска война или епидемична обстановка, създаваща опасност за живота и здравето му. При глобално дадено предварително разрешение и то без да бъде поставено условие кога и как детето да бъде върнато на територията на страната, държавата се лишава от всякаква възможност за контрол върху действията на родителя, комуто са предоставени за упражняване родителските права.
 
Родителски права след развод
Родителски права след развод
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg