РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКА ИЛИ УСЛУГА

  • English
  • Български
  • Русский

РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКА ИЛИ УСЛУГА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЕКЛАМАЦИЯТА?

    Рекламацията на стока или услуга е възможност, която се поражда в отношенията  между търговец и потребител на някаква услуга, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия между договореното и реално получената стока или услуга.

    Право на рекламация има всеки потребител независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на покупката.

В КАКВО СЕ ИЗРАЗЯВА РЕКЛАМАЦИЯТА?

  • потребителят има право да получи стока или услуга, която съответства на договора;
  • потребителят има право да получи заменена стока или услуга;
  • потребителят има право да получи безплатно ремонтиране на стоката;
  • потребителят има право на намаляване на цената при частично изпълнение на услугата или да развали договора и връщане на заплатената сума.

СРОК НА РЕКЛАМАЦИЯТА

    Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на услугата, която съществува при предоставяне на услугата и се прояви до две години след предоставянето й, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договора.

    Всеки потребител има право да предяви рекламация, както пред търговеца, така и пред всяко друго упълномощено от него лице. Рекламацията се подава устно или писмено.

    Когато се предявява рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт, като задължително прилага документи, доказващи претенцията му:

  1. касова бележка или фактура;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;
  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

     Ако рекламацията е направена в срок и според изискванията на закона всеки търговец или упълномощено от него лице е длъжно да я приеме. За получените рекламации се поддържа регистър и се издава документ на потребителя, който съдържа  датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на услугата и подпис на лицето, приело рекламацията.

    При удовлетворяване на рекламацията търговецът издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

Освен предявяване на рекламация всеки потребител може да потърси и правата си чрез съда.

 

РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКА ИЛИ УСЛУГА
РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКА ИЛИ УСЛУГА
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg