Режими на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода

Режими на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода

  • English
  • Български
  • Русский

Режими на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода

Режими на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода

 
Осъден/а съм с влязла в сила присъда на лишаване от свобода. Трябва да прекарам известно време изолиран от близките и семейството си на определено място. Какво е това място и какво ме очаква там? Как поведението ми от тук нататък може да промени първоначалното решение на съда? На първо място трябва да разбера:
 
На едно и също място ли попадат всички осъдени на лишаване от свобода?
Не. Ако съм пълнолетен гражданин, мястото за лишаване от свобода за мен ще е  затворът. Там ще прекарам времето, което ми е определил наказателният съд за извършеното от мен престъпление. Към затворите може да  има и затворнически общежития от закрит и открит тип.
 
Ако съм непълнолетен, ще трябва да изтърпя наказанието си в поправителен дом.
Ако съм жена, ще бъда настанена в затвор или затворническо общежитие само за жени. 
Ако съм непълнолетна девойка, ще изтърпя наказанието си в поправителен дом, но отделно от момчетата.
Ако съм чужд гражданин, мястото за изтърпяване на наказанието ми ще бъде определено със заповед на министъра на правосъдието. 
 
При еднакъв режим ли са всички осъдени на лишаване от свобода?
Отговорът отново е не. В зависимост от тежестта на престъплението, съдът ще определи първоначалния ми режим, с който ще бъда настанен/а на подходящото място за да изтърпя наказанието си. За да ми бъде дадена възможност да осмисля извършеното от мен, законът е предвидил 4 режима на изтърпяване:
 
  • лек;
  • общ;
  • строг;
  • специален. 
Трябва да знам, че не всички са възможни на различните места за осъдени. Общ, строг и специален режим се прилага за затворите и затворническите общежития от закрит тип. За затворническите общежития от открит тип се прилага общ и лек режим. За поправителните домове се прилага лек, общ и строг режим. Каква е разликата?
 
Лек режим. Какво ми е позволено?
Ако изтърпявам наказанието си при лек режим, то мястото на лишаването ми от свобода е затворническо общежитие от открит тип. Ще бъда настанен в помещение, чиито коридори се заключват през нощта. Мога да прекарвам у дома до две денонощия в месеца, както и да работя на различни обекти извън общежитието без охрана. Ще мога да се виждам с посетителите си без заграждения и да имам свободен достъп до тях. Мога при нужда да ползвам медицинска помощ извън общежитието, да посещавам културни, спортни или религиозни мероприятия, да уча близо до общежитието или да придобивам специалност наред с неосъжданите. 
 
Важно! При определяне на наказанието ми съдът не може първоначално да наложи лек режим! Това може да стане по-късно по преценка на началника на затвора, ако с поведението си показвам, че се поправям и ако съм изтърпял най-малко 6 месеца от наложеното ми наказание. 
 
Какво представлява общият режим?
Ако съм осъден да изтърпя наказанието си при общ режим, ще бъда настанен в затвор или в затворническо общежитие от закрит или открит тип. Ако съм настанен в затвор, мога да работя в  обслужваща дейност на затвора (например почистване на отделни помещения), а ако съм в общежитие от открит тип, мога да работя дори и на външни обекти. Коридорите на помещенията, разбира се, ще се заключват през нощта. 
 
В кои случаи може да ми бъде наложен строг режим?
Ако по-рано съм бил осъден условно, а в изпитателния срок съм извършил ново умишлено престъпление и сборът на наказанията е повече от 2 години.
Ако са изминали по-малко от 5 години от изтърпяването на наказанието за предишно мое престъпление и извърша ново престъпление.
Ако съм осъден на лишаване от свобода за 5 и повече години.
В тези случаи наказанието си трябва да изтърпя или в затвор, или в затворническо общежитие от закрит тип. Може да ми бъде позволено да работя в обслужващата дейност на затвора, както и на работни обекти в района на затвора или на общежитието. Само по изключение мога да работя и навън, но задължително с охрана.
 
В кои случаи може да ми бъде наложен специален режим?
Съдът може да ми наложи първоначален специален режим, ако съм осъден на доживотен затвор или на доживотен затвор без замяна. Ще трябва да изтърпя наказанието си в затвор,  в постоянно заключено помещение при засилен надзор и охрана. Няма да мога да участвам в никакви колективни мероприятия с другите лишени от свобода и ако за мен има определена работа, мога да я извършвам само с охрана. 
 
Как може да се промени първоначалният режим?
Ако с поведението си в затвора покажа, че съжалявам за извършеното, че съм склонен да се поправя и не нарушавам установения ред, мога да поискам от началника на затвора да бъда преместен в затворническо общежитие от открит тип при по-облекчен режим. Началникът може да реши да бъда преместен и по свое усмотрение. Трябва обаче да съм изтърпял поне ¼ от наложеното ми наказание, но не по-малко от 6 месеца. Това решение може да бъде оспорено в 14-дневен срок пред административния съд по местоизпълнение на наказанието. Ако съдът не уважи молбата ми, 6 месеца по-късно мога да подам нова. 
 
Ако обаче нарушавам грубо и системно реда, ако за мен са получени данни, че замислям бягство или друго престъпление, ако системно се отклонявам от работа или оказвам лошо влияние върху другите осъдени, окръжният съд може да реши да бъда преместен при по-утежнен режим за доизтърпяване на наказанието ми. Това решение нямам право да обжалвам.
Режими на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода
Режими на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg