Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел

  • English
  • Български
  • Русский

Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел

Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел
 
 
Чл. 140. (1) Малолетният свидетел се разпитва в присъствието на педагог или психолог, а когато е необходимо, и в присъствието на родителя или настойника. 
(2) Непълнолетният свидетел се разпитва в присъствието на лицата по ал. 1, ако съответният орган намери това за необходимо. 
(3) С разрешение на органа, който извършва разпита, лицата по ал. 1 могат да задават въпроси на свидетеля. 
(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел в страната може да се извърши при необходимост и чрез видеоконференция (срв. с чл. 139, ал.7). 
Чл. 263 (3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Малолетен или непълнолетен свидетел - пострадал от престъпление, може да бъде разпитан при закрити врати. 
(6) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Малолетен свидетел, който е бил разпитан в наказателното производство, се разпитва отново само когато показанията му не могат да се прочетат при условията и по реда на чл. 281 или новият разпит е от изключително значение за разкриване на истината.
 
Национално законодателство - НПК
Чл. 281. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) (1) Показанията на свидетел, дадени по същото дело пред съдия в досъдебното производство или пред друг състав на съда, се прочитат, когато: 
6. свидетелят е малолетен и при разпита му са присъствали обвиняемият и неговият защитник. 
Права на пострадалия 
Право да подаде жалба;
Право да бъде информиран за хода на наказателното производство;
Право на правна помощ;
Право да се запознае с материалите по делото и да прави бележки, искания, възражения;
Право на обезщетение от държавата и извършителя;
Право да обжалва актове, с които се засегята права и законни интереси
 
Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел
Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg