Работодателят ми да ми налага глоби от трудовото възнаграждение кога и при какви условия

  • English
  • Български
  • Русский

Работодателят ми да ми налага глоби от трудовото възнаграждение кога и при какви условия

Работодателят ми ме глобява. Какви са правата ми?
 
 Законно ли е работодателят ми да ми налага глоби от трудовото възнаграждение и кога и при какви условия отговарям имуществено за вреда, която съм нанесъл на работодателя си. В трудовото право са познати 2 вида отговорност – пълна и ограничена – това Право ще ме занимае с ограничената. Същността й е, че отговарям за вредата, която съм нанесъл на работодателя си само в определен размер, а не в пълния й размер.
 
Кога отговарям ограничено?
Отговарям по правилата на ограничената имуществена отговорност при едновременното наличие на следните елементи:
  • Не изпълнявам задължението си да пазя грижливо имуществото, което ми е поверено от работодателя ми или с което съм в досег при изпълнение на възложената ми работа.
  • Нанесъл съм вреда на работодателя ми, която трябва да е във връзка с работата, тоест в общия случай да е нанесена през работното ми време. Вредата може да се прояви по два начина:
  • намаляване или повреждане на имуществото на моя работодател –  например, ако по време на работа като сервитъор съм счупил чаша или по невнимание съм блъснал колата, ако съм шофьор.
  • пораждане на задължения за моя работодател – например, когато той е глобен за неспазване на хигиенните изисквания в обекта, за който всъщност аз съм отговарял.
Нанесъл  съм вредата без да искам, тоест действията ми не са били пряко насочени към това да нанеса вреда на моя работодател, например когато вредата се дължи на немарливост, невнимание, недоглеждане, разсеяност и т.н. Ако е налице умисъл от моя страна, тоест когато от действията ми личи, че  искам да нанеса вреда на моя работодателя, отговарям по правилата на пълната имуществена отговорност.
Когато не са налице тези предпоставки, но аз все пак съм нанесъл вреда на работодателя си, отговарям по правилата на пълната имуществена отговорност.
 
Важно е да зная, че ограничената имуществена отговорност е предназначена само за обезщетение на вредите, които моят работодател е претърпял  в следствие на мое поведение. Затова и тази отговорност е независима от останалите видове юридическа отговорност, които нося – например, ако съм шофьор и направя неволна катастрофа, при която има жертви, освен за вредата, която съм причинил на работодателя ми, който е собственик на автомобила, ще отговарям и за престъпление по Наказателния кодекс.
 
Кога не отговарям?
 
Не отговарям за вредата, която е резултат от нормален производствено-стопански риск.
 
Той има следните елементи:
  • риск – самата опасност от увреждане на интересите на работодателя ми
  • производствено-стопански – това е дейност по създаването и размяната на стоки, услуги и материални блага – не са такива дейностите, които са свързани с теоретични изследвания (например БАН)
  • нормалност на риска – той трябва да съпътства дейността и да е нормална част от условията за осъществяването й.
Производствено-стопанският риск в случая означава, че като работник въобще не участвам в причиняването на вредата, тя е резултат от самата дейност и произтича от нея. Такъв риск са например фирите, настъпващи от действието на физически, химически и други процеси и водещи до изпаряване, изсушаване и т.н.
 
Как се налага ограничената имуществена отговорност и каква е защитата ми като работник?
 
Ограничената имуществена отговорност се налага със заповед на моя работодател, с която той определя размера на отговорността (в пари). Тази заповед трябва да ми бъде връчена, като от този момента тече едномесечен срок, в който мога да я оспоря писмено.
 
Ако не оспоря заповедта или оспорването не доведе до резултат, то тя става основание да ми бъде наложена удръжка от трудовото възнаграждение. Повече за удръжките, както и максималният им размер, мога да видя в  “Кога работодателят ми може да прави удръжки от заплатата ми”.
 
Важно! Ако оспоря заповедта за налагане на ограничена имуществена отговорност, единственият път, по който работодателят ми може да събере вземането си от мен, е съдебният. Казано с други думи, работодателят ми по никакъв начин не може да ми налага еднолично да понеса ограничена имуществена отговорност, с която не съм съгласен.
 
Важно е да зная че съществува незаконосъобразна практиката на работодателите да наказват работниците за закъснения за работа, от които не са произтекли никакви вреди за него. Какво вече разбрах от написаното по-горе, за да има отговорност за мен като работник, за работодателят ми трябва да са възникнали вреди.
Работодателят ми да ми налага глоби от трудовото възнаграждение кога и при какви условия
Работодателят ми да ми налага глоби от трудовото възнаграждение кога и при какви условия
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg