Производства за обезщетения

Производства за обезщетения

  • English
  • Български
  • Русский

Производства за обезщетения

Производства за обезщетения

 
Административните актове пораждат права или задължения или накърняват права, законни интереси и свободи на граждани и организации. Възможно е, обаче, от незаконосъобразните актове и действия на административните органи, както и от бездействията им да настъпят вреди. Тук действат успоредно разпоредбите на АПК от чл.203-207 и З за отговорността на държавата и общините за вреди. Следователно АПК ще бъде специалният закон, а за неуредените въпроси ще се прилага вторият закон. Идеята за съединяването в едно производство на искове за обезщетение и оспорването на акта е с оглед на процесуална икономия, както и използването на представените д-ва. По принцип искът се предявява след отмяната на Административните актове по административен или по съдебен ред. Искът за обезщетения се предявява срещу ЮЛ, което представлява органа. Това е с цел да се използват неговите сметки за покриване на евентуалното обезщетение. По исането на страната или по преценка на съда производството за отмяната на акта и искане за обезщетение могат да бъдат отделени, когато това затруднява производството по оспорването. Следователно водещо е това производство.Когато обаче е отделено производството по иска за обезщетение, то това производство ще се развие пред същия съд, пред който е образувано и производството за оспорване. Следователно тези спорове ще бъдат подсъдни на административния съд или на ВАС, в зависимост от органа, издател на акта
Производства за обезщетения
Производства за обезщетения
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg