Проект! ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Проект! ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

  • English
  • Български
  • Русский

Проект! ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Проект!

ЗАКОН  ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 
§ 3. Създава се нов чл. 178ж със следното съдържание:
„Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно
средство за срок от 6 месеца и глоба в размер на 3000 лв. водач, който се
движи в лентите за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път.“ 
 
Мотиви
към законопроекта за допълнение на Закона за движението по
пътищата
Предлаганите промени за допълнение на Закона за движението по
пътищата са породени от факта, че в последно време зачестиха случаите, при
които пътни превозни средства се управляват в лентите за насрещно
движение на автомагистрали. Такива деяния категорично съставляват
нарушение на правилата за разположение на нерелсовите превозни средства
върху пътя, за използване на пътното платно и спазване предписанията на
пътните знаци и пътната маркировка. Съгласно действащите в момента
административнонаказателни разпоредби в ЗДвП, при анализ на съдебната
практика по въпроса се установява, че актосъставителите, съответно
административнонаказващите органи и съдът, квалифицират това деяние като
нарушение на правилата за използване на пътното платно. Предвиденото
наказание е глоба в размер от 20 до 150 лв.
Тъй като нормите са формулирани пределно общо, предвидената
санкция категорично не отговаря на степента на обществената опасност,
която деянието разкрива, когато е извършено на автомагистрала. От своя
страна, характеритиките на скоростния път съгласно действащото
законодателство са почти идентични с тези на автомагистралата, а именно –
това са пътища, по които движението се извършва при специални правила и основна тяхна характеристика е, че са предназначени за високи скорости.
Поради това вероятността от причиняване на тежки последици е
изключително голяма.
Предлаганите допълнения създават отделен, специален състав на
административно нарушение при движение в лентите за насрещно движение
по автомагистрала и скоростен път, със значително завишени санкции.
Основната цел е да се опази животът и здравето на участниците в движението 
по пътищата, да бъде засилено възпитателното и предупредителното
въздействие на административното наказание спрямо всички водачи и така
реално да се осигури генералната превенция, която всяка санкция би трябвало
да има.
Предвид изключително високата степен на обществена опасност, която
това деяние разкрива, се предлага въвеждането на кумулативни наказания
при извършването му. Точно определените срок и размер на лишаването от
право и глобата произтичат от убеждението, че независимо от конкретните
условия на време, място и обстановка всеки такъв случай разкрива
изключително висока степен на опасност от реализиране на
пътнотранспортно произшествие и то с много сериозни последици.
Законопроектът не предвижда разходи за държавния бюджет и не
засяга области от компетентността на Европейския съюз.
 
Проект! ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Проект! ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg