Продажба на фирма със задължения!

Продажба на фирма със задължения!

  • English
  • Български
  • Русский

Продажба на фирма със задължения!

Предприемачеството по своята природа е несигурна дейност. Всяко бизнес начинание носи в себе си определен риск и нерядко нещата не се развиват, както сме ги планирали. Фирмата закъсва и натрупва задължения, които не може да изплаща. В този момент много хора се замислят за нейната продажба. Нека обаче първо да видим какво се случва, когато фирмата не може да обслужва задълженията си. След това ще разгледаме и процедурата за продажба на фирма със задължения.
 
Фалит на фирма
Когато една фирма трайно не е в състояние да погасява задълженията си, тя изпада в неплатежоспособност. Това все още не е фалит или несъстоятелност, което понятие използва законът. За да се стигне до фалит, е необходимо решение на съда, който обявява фирмата именно в несъстоятелност.
 
Тук има голямо значение, дали фирмата е ЕТ или ЕООД (ООД). Едноличните търговци отговарят за задълженията си с цялото си имущество. Това означава, че съдът в крайна сметка ще постанови принудителна продажба не само на вещите, които се използват в търговската дейност на лицето (машини, стоки, материали и т.н.), но лични такива – автомобил, жилище. Тук е и много по-трудно да говорим за продажба на фирма със задължения.
 
При дружествата с ограничена отговорност това не е така. Те имат свое обособено имущество и само то ще бъде продадено. Личното имущество на собственика или съдружниците е защитено. Затова винаги препоръчваме регистрация на ЕООД.
 
Какво трябва да направя, когато фирмата тръгне към фалит?
Законът казва, че когато фирмата не може да изплаща задълженията си, лицето, което я управлява трябва да декларира това в съда като подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност. При ЕТ такова задължение има самият търговец, докато при ЕООД/ООД – управителят. Бездействието в случая се третира дори като престъпление.
 
Продажба на фирма със задължения
Донякъде е разбираемо, че много хора предпочитат да се отърват от фирмата, вместо да минават през производство по несъстоятелност. Това особено важи при едноличните търговци, чието лично имущество е застрашено.
 
Продажба на ЕООД със задължения
продажба на фирма със задължения
 
ЕООД се продава изключително лесно като процедурата отнема малко повече от седмица. Необходимо е всички дружествени дялове от капитала да се прехвърлят от стария на нов собственик. Това става с договор, който се заверява нотариално. Подготвят се и други съпътстващи промяната документи. Много е важно продажбата на фирма да бъде вписана в Търговския регистър по делото на дружеството.
 
Важно е, заедно със смяната на собственика, да бъде сменен и управителят на фирмата. Тази стъпка често се забравя, коeто води до проблеми.
 
Продажба на ЕТ със задължения
При едноличните търговци нещата са по-сложни. Там продажбата на фирма минава през продажба на предприятието на търговеца, т.е. всичко, което той използва за търговската си дейност, но не и личното си имущество. В предприятието влизат и отношенията с клиенти и контрагенти, т.е. и задълженията на фирмата. Тук промяната отново се вписва в Търговския регистър. За сделката трябва да бъдат уведомени кредиторите, т.е. лицата които имат неудовлетворени вземания.
 
Ако продавачът на ЕТ реално получи нещо в замяна на фирмата, например сума пари, той ще отговаря до размера на тази сума пред бившите си кредитори. В по-голямата част от случаите обаче прехвърлянето е формално срещу някаква минимална сума.
 
За новият собственик пък възниква задължението да управлява имуществото отделно от своето за период от 6 месеца. Много често обаче имущество няма и това задължение също е чиста формалност.
 
Продажбата на фирма със задължения при ЕТ е значително по-сложно отколкото при ЕООД и ООД. Тук в много по-висока степен са гарантирани правата на кредиторите и е трудно просто да се отървете от фирмата.
Продажба на фирма със задължения!
Продажба на фирма със задължения!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg