Придобиване право на собственост при публична продан

Придобиване право на собственост при публична продан

  • English
  • Български
  • Русский

Придобиване право на собственост при публична продан

Принудителното изпълнение върху недвижими  и вижими вещи се осъществява чрез тяхната публична продан

 
Публичната продан се извършва от съдия-изпълнител по ред установен от закона-опис, обявление, наддаване, обявяване на купувача, плащане на цената, възлагане на имота. В това производство различните процесуални действия пораждат различни правни последици. Те са от облигационно и вещноправно естество.
Актът с който съдия-изпълнителят обявява за купувач участника, направил най-високо наддавателно предложение, не го прави собственик. Обявяването на купувач поражда за него задължението  да плати обещаната цена в петдневен срок. Едва след внасяне на цената съдия-изпълнителя пристъпва към възлагане на имота с постановление.
Възлагането прехвърля собствеността върху купувача. Това обаче не е продажба, а властнически акт на държавен орган, който прехвърля имота на длъжника, независимо от неговата воля. В действителност с възлагането при публична продан на недвижим имот върху купувача се првхвърлят ''всички права, които длъжникът е имал'' върху продадения имот.  Придобива се имотът такъв, какъвто е опсан заедно с постройките и насажденията върху него. Понеже придобиването е деривативно , ако се окаже, че при публичната продан е възложен имот, който не е собственост на длъжника, истинският собственик може да го ревандикира- спрямо него публичната продан е недействителна.
Възлагането при публичната продан прехвърля собствеността. То трябва да бъде вписано и купувачът  плати таксите по прехвърлянето. Едва след това съдията-изпълнител извършва въвод във владение.
По подобен начин стоят нещата и при принудително изпълнение върху движими вещи. И тук изпълнението се насочва върху запорираната вещ, която принадлежи на длъжника. Продажбата се извършва чрез магазин или борса или публичен търг, а за вещи над 5000лв по реда на публична продан на имот. 
Изършената продажба не може да бъде обжалвана нито оспорвана по исков ред. Купувачът на веща става нейн собственик независимо от това дали вещта е принадлежала на длъжника.
 
Придобиване право на собственост при публична продан
Придобиване право на собственост при публична продан
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg