Придобиване на имот по ДАВНОСТ

Придобиване на имот по ДАВНОСТ

  • English
  • Български
  • Русский

Придобиване на имот по ДАВНОСТ

Придобиването на недвижим имот може да стане по няколко начина

 
 
 
-          Чрез сделка / покупко-продажба, дарение и др./
 
-          По наследство
 
-          Чрез завещание
 
-          По давност
 
 
 
       Давността е период от време, определен от закона, през който едно лице владее и ползва един  чужд имот с намерението да стане негов собственик.
 
 Колко години са необходими, за да станете собственик?
 
Придобиването по давност става при сложен фактически състав. Необходимо е :
 
Първо- упражняване на владение. Необходимо е владението да е непрекъснато, а известно е, че се прекъсва с изгубването му за повече от 6 месеца. Ако владелецът е добросъвестен, трябва да отговаря на признаците на добросъвестно владение, а именно  '' Владелецът е добросъвестен, когато владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик без да знае, че праводателят му не е собственик или че предписната от закона форма е била опорочена. Достатъчно е добросъвестността да е съществувала при възникване на правното основание.'' Правни основания за добросъвестно владение могат да бъдат: сделки , съдебни решения, административни актове.
 
Второ- изтичането на определен период от време, през който се упражнява владението. Срокът се брои по години- за недвижими имоти той е 10 години за недобросъвестния владелец и 5 години за добросъвестния: за движими вещи- 5 години. Срокът започва да тече от деня на устанояване на владението и изтича в съответния ден/месец/ на петата, респ. на десетата година.
 
Трето- волеизявлението на владелеца. Изтичането на срока на придобивнаа давност не води автоматично до възникване право на собственост в полза на владелеца, тъй като тя не се прилага служебно. Това означава, че не на съда, а на владелеца в случая е предтсвено право  да се позове на изтеклата в негова полза придобивна давност. Волеизявлението на владелеца по отношение на придобивната давност може да се извърши по различни начини.
 
Придобивната давност се урежда с оглед правната сигурност особено в случаите на производно придобиване на вещни права, при което, ако праводателят не е собственик или правното основание страда от пороци, приобретателят няма да стане собственик, ще живее във вечен страх, че всеки може да атакува правото на неговия праводател. Затова ако едно лице не може да стане собственик по силата на правна сделка, а упражнява фактически права на собственик през определен период, редно е да се създаде ново друго основание за придобиване на тези права. По този начин правното положение се привежда в съответствие с фактическото, улеснява се доказването на собствеността, опростяват се отношенията, намаляват се споровете.
 
 
 
Придобиване на имот по ДАВНОСТ
Придобиване на имот по ДАВНОСТ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg