Прехвърляне на вземане от един кредитор на друг!

Прехвърляне на вземане от един кредитор на друг!

  • English
  • Български
  • Русский

Прехвърляне на вземане от един кредитор на друг!

Договор за цесия

Прехвърляне на вземане от един кредитор на друг! 
 
С договора за цесия едно лице – кредитор, което има определено вземане (дължи му се нещо) спрямо друго лице – длъжник – прехвърля това вземане на едно трето лице. По този начин първоначално дължимото ще трябва да се предаде на това трето лице, като прехвърлителя на вземането загубва правата си спрямо лицето, което дължи. Най-често срещаната причина за подобно прехвърляне на вземания е невъзможността да се събере определено вземане. Възможността да се прехвърлят вземания между различни лица е уредена в чл. 99 и чл. 100 от Закона за задълженията и договорите.
 
 
Използвай Договор за цесия, ако:
 
  • Ти си кредитор и искаш да прехвърлиш цялото си вземане или част от него на трето лице.
  • Ти си готов да изплатиш определена част от вземането на първоначалния кредитор, като целиш в последствие да събереш за себе си цялото вземане и така да реализираш печалба.
 
Важно!
 
Договорът за цесия трябва да бъде съобщен на длъжника, за да породи действие спрямо него. В противен случай той ще може да изпълни задължението си валидно на първоначалния кредитор.
С договора за цесия не могат да бъдат прехвърляни права по договор за гледане и издръжка, както и право на обезщетение за неимуществени вреди. Законът забранява с договор за цесия да бъдат прехвърляни вземания за пенсия, издръжка, стипендия, трудово възнаграждение, публични вземани и други подобни.
Вземането се прехвърля в състоянието, в което се намира към момонета на сключване на договора, заедно с всички прилежащи права към него (лихви, обезпечения и т.н.), освен ако не е уговорено противното. Правата на длъжника също не се накърняват, като той запазва всички свои възражения и спрямо новия кредитор.
 
Какво задължително се включва в Договор за цесия:
 
Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на съществуващото вземане – неговият вид и размер, както и наличието или липсата на цена, срещу която ще се прехвърли вземането, съответно нейният размер.
Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание. Когато и двете страни са търговци, трябва да се имат предвид разпоредбите на Търговския закон.
Правата и задълженията на страните са свързани с прехвърлянето на вземането и заплащането на цената, когато такава е уговорена.
 
Допълнителни уговорки в Договор за цесия:
 
В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с отговорността на първоначалния кредитор за платежоспособността на длъжника – такава трябва да е изрично уговорена, за да може новият кредитор да се позове на нея. Ще можеш да уговориш кога следва да бъде уведомен длъжникът за цесията, както и момента на предаване на документите, удостоверяващи наличието на вземане. Не на последно място ще можеш предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.
Прехвърляне на вземане от един кредитор на друг!
Прехвърляне на вземане от един кредитор на друг!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg