Предимство на брачния договор

  • English
  • Български
  • Русский

Предимство на брачния договор

Предимство на брачния договор

 
Предметът на брачния договор обхваща три големи групи имуществени отношения между съпрузи, които на свой ред могат да обхващат редица въпроси:
  •  Имуществени права и задължения на съпрузите, свързани с придобиването и притежаването от тях  на имущества по време на брака.
  • Имуществени отношения, имащи за обект придобити и притежавани от съпрузите преди сключването на брака помежду им имущества
  • Имуществените последици от развода
 
Имуществени права и задължения на съпрузите, възникнали през време на брака
 
 С брачния договор страните имат възможност да определят по своя воля съдържанието на приложимия режим към имуществените им права и задължения, които възникват през време на брака във връзка  с придобитото от единия съпруг имуществено право или поетото от него имуществено задължение. Страните разполагат с разнообразни правни възможности:
Първо, брачния договор може да препраща към някой от законовите режими на общности
Второ,  брачния договор страните могат да уговорят начините на управление и разпореждане с придобитите през време на брака имущества, вкл. и ползването на семейното жилище.
Трето, с брачния договор  могат да се уговорят задълженията по участие на страните в разходите и задълженията, които се поемат за задоволяване на нуждите на семейството
Четвърто, с брачния договор могат да се уговорят  задълженията във връзка с издръжката на съпрузите през време на брака, при това необвързано от законовите предпоставки за възникване на право на издръжка.
 
Имуществени права и задължения на съпрузите по отношение на предбрачни имущества
 
  В частта си, посветена на имуществата, придобити и притежавани от всеки от съпрузите преди встъпване в брака, договорът урежда права и задължения на съпрузите по отношение на имущества, които са били придобити самостоятелно/ в изключителна собственост/ или в съсобственост  по между им още преди брака, независимо от основанието за придобиването и независимо от това, дали имуществата са придобити възмездно или безвъзмездно. 
 
Имуществени права и задължения на съпрузите при прекратяване на брак
 
  С брачния договор могат да се уредят имуществените отношения на съпрузите след прекратяване на брака.
Договорът не може да съдържа уговорки с оглед на смъртта. По редица чуждестранни законодателства / германското, швейцарското, австрийското и др./ изрично се допуска в брачния договор да бъде инкорпориран и т.н. договор за наследяване, по силата на който страните уговарят, покрай другото, и наследственоправното положение на всеки един от тях в случай на смърт на другия брачен партньор.
Предимство на брачния договор
Предимство на брачния договор
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg