ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ

ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ

  • English
  • Български
  • Русский

ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ

    Правото на преминаване през чужд имот е сервитутно право [P1] , което води своето начало още от Римско време.

    Какво представлява правото на преминаване?

    В случай, че се окажете собственик или ползвател на имот, до който няма достъп /няма път/, тоест същият най-често е „вътрешен имот“,  заобиколен от други имоти /застроени и незастроени имоти в границите на населените места, земеделски имоти и водни площи/, то за Вас се поражда правна възможност да поискате от съседа си доброволно да Ви предостави право на преминаване през неговия имот или ако той Ви откаже- да поискате кмета на съответната община да издаде такава Заповед за преминаване през чужд имот.

Начини на учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот

  • Правото на преминаване през чужд поземлен имот може да бъде учредено доброволно между съседи  с писмен договор с нотариална заверка на подписите. Този договор се вписва в Имотен регистър към Агенция по вписванията по партида на двата имота / обслужвания и обслужващия/.
  • При не постигане на съгласие между собствениците на поземлените имоти и когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на преминаване през чужд поземлен имот се учредява със заповед на кмета на общината. Заповедта се вписва в Имотен регистър към Агенция по вписванията по партида и на двата имота/ обслужвания и обслужващия/. За да се сезира кмета е нужно депозиране на Заявление по образец с придружаващи го документи.
  • Ако трябва да бъде учредено право на преминаване през държавни или общински поземлени имоти, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, то  компетентен орган е областният управител, който издава заповед.

    При учредяване право на преминаване е необходимо съблюдаването на някои правила-  не може да се влошават условията за застрояване на поземлени имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземлените имоти и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради, освен ако това не е изрично уговорено между собствениците с договора.

    Учредяването на Право на преминаване през чужд имот се заплаща, като цената се определя чрез изготвянето на оценка по пазарни цени определени от комисия, назначена от кмета на общината. Цената се заплаща преди издаването на Заповедта от кмета или областния управител.

          Срещу издадената Заповед на кмета или областния управител може да бъде подадено възражение от страна на собственика на имота, през който е учредено право на преминаване, като компетентен орган е Административен съд по местонахождение на имота.

 


 [P1]Ограничено вещно право

 

ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ
ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg