Право на защита на свидетели

Право на защита на свидетели

  • English
  • Български
  • Русский

Право на защита на свидетели

Право на защита на свидетели

 

Има ли право свидетелят на защита?

 

    Единствено свидетелите по наказателните дела имат право на защита, т.е. ако даден човек е свидетел по гражданско дело, напр. съседи спорят за граница на недвижим имот – няма.

    Всеки като свидетел е задължен да се яви на посочените в призовката място и дата. Трябва да отговаря на въпросите, които му се задават и да каже всичко, което знае. Но ако се страхува за живота си или мисли, че като свидетелства, ще застраши семейството си, има право да поиска защита от съда или прокурора. Право на защита имат и близките на свидетеля – родители, деца, братя, сестри, съпруг, съпруга или лица, с които се намира в особено близки отношения, за които също има опасност да пострадат, ако свидетелства.

 

Кога и от кого може да получи защита свидетелят?

 

    За да се вземат мерки за незабавната защита на свидетеля или за защита на близките му, трябва да има достатъчно основания да се предполага, че в резултат на неговите показания, е възникнала или може да възникне реална опасност за него или за семейството му и това да налага незабавна защита. Степента на опасност се преценява в зависимост от случая. Тя може да бъде например  отправяне на заплахи, насилие, изнудване.

    Свидетелят може да поиска защита от следните държавни органи:

  • съда / съдията – докладчик;
  • прокурора;

    Защитните органи преценяват дали е налице опасност и те могат да вземат мерки, с които да защитят свидетеля или неговите близки. Вземат се предвид извършеното престъпление, дали има опасност обвиняемия да го застраши, също така и важността на информацията, която може да даде свидетеля и всяка друга информация, която е от значение за преценяване на опасността.

    Ако съдът, прокурорът или съдията – докладчик сами преценят, че има нужда от защита, а свидетелят не е поискал такава, преди да наложат мерките, трябва изрично да го попитат дали желае защита. Не могат да се налагат мерки, ако той не е дал съгласие за това. По всяко време може да получи защита, независимо от това как се развива делото.

 

Как може да се осъществи тази защита? Трябва ли свидетелят да плаща за нея?

 

    Защитата е временна, докато опасността за здравето или живота на свидетеля трае.Свидетелят няма нужда да плаща за нея, тъй като е безплатна. Защитни мерки, които могат да бъдат приложени са:

  • самоличността на свидетеля да се съхранява в тайна, т.е. при разпити по делото дава показания като свидетел с тайна самоличност – преправя се гласът му;
  • защита на живота, здравето или/и имуществото на свидетеля от полицията, напр. лична физическа охрана, охрана на имуществото му, временно настаняване на безопасно място, в т.ч. и промяна на местоживеенето му.

    Ако тези мерки не могат да осигурят достатъчна ефективна защита на свидетеля, се прилагат специални защитни мерки. Те се определят в Програмата за защита на свидетелите, която се осъществява от Бюрото за защита при главния прокурор.

  Главният прокурор преценява дали информацията, която може да предостави свидетелят е от съществено значение за наказателното производство, както и степента на заплахата. Когато установи, че всички условия за предоставяне на защита са налице, незабавно издава разпореждане, което изпраща за изпълнение на Бюрото по защита. Ако главният прокурор не допусне предоставяне на защита, Съветът по защита може да  предостави такава или да я откаже само, когато предложението за предоставяне на защита, е направено от съдия-докладчик.

 

    За да бъде включен свидетелят в Програмата за защита трябва да подпише, в  тридневен срок от датата на разпореждането на главния прокурор или от датата на решението на Съвета по защита, писмено споразумение с Бюрото по защита. От този момент ще бъде защитено лице и ще е включен в Програмата.

 

Право на защита на свидетели
Право на защита на свидетели
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg