Права на детето след прекратен брак между родители от различна националност

  • English
  • Български
  • Русский

Права на детето след прекратен брак между родители от различна националност

Права на детето при прекратяване на брак или съюз между лица от различна националност
 
При прекратяването на брак или съюз между лица от различна националност често единият от двамата съпрузи решава да се завърне в своята страна на  произход или да се установи в държава членка или страна извън ЕС, различна от тази на другия съпруг. Когато двойката има деца, задължение на компетентния съдебен орган е да определи родителските права и правата на съпрузите на лични отношения с детето.
Въпреки това е възможно единият родител, който не упражнява родителски права върху детето, да го отвлече или да откаже да го върне след редовно посещение или пък родителят, упражняващ родителски права върху децата, да се премести с тях другаде, като по този начин де факто възпрепятства упражняването на правото на другия родител на лични отношения.
В тези случаи е налице не само нарушение на родителските права и задължения, но най-вече нарушение на основното право на детето да поддържа редовни отношения с двамата родители - Член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз
Права на детето
Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за тяхното благоденствие. Те могат да изразяват свободно своето мнение. То се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, в зависимост от възрастта и зрелостта им.
При всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции по отношение на децата, висшият интерес
на детето трябва да бъде от първостепенно значение. Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и преки контакти с двамата си родители, освен когато това е против неговия  интерес.

 

 

Права на детето при прекратяване на брак или съюз между лица от разпична националностЗа уреждането на подобни конфликти гражданите могат да се обръщат към
съдебните органи или дори да започнат процедура по медиация с помощта на
медиатора, чието задължение е да осигури помощ на родителите в търсене на
най-доброто решение в интерес на децата.
Медиацията се състои в предоставяне на информация относно приложимото
право, съвети и предложения за уреждане на спора и постигане на споразумение.
Основното предимство на процедурата е това, че родителите, желаещи да
започнат процедура по медиация, са склонни да спазват с по-голяма точност и
строгост споразумение, постигнато в резултат на общото им желание, отколкото
наложено от съдебен орган решение.
 
Права на детето след прекратен брак между родители  от различна националност
Права на детето след прекратен брак между родители  от различна националност
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg