Полагане, отчитане и заплащане на извънреден труд

  • English
  • Български
  • Русский

Полагане, отчитане и заплащане на извънреден труд

Полагане, отчитане и заплащане на извънреден труд

 

Чл. 143 КТ дефинира извънредния труд като труд извън установеното работно време, полаган от работника или служителя, по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител. Този труд се полага извън определената в чл. 136 КТ нормална продължителност на работното време.
Правилото е, че извънредният труд е забранен. Допуска се по изключение само в определени случаи:
- за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
- за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;
- за извършване на аварийно- възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения;
- за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време;
- за извършване на усилена сезонна работа
За една календарна година положеният извънреден труд не може да надвишава 150 часа, разпределени както следва:
1. 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
2. 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
3. 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.
Тези ограничения не се прилагат в първите три горепосочени хипотези на полагане на извънреден труд.
Заплащането на извънредния труд се регламентира от чл. 262 КТ. Работникът или служителят уговарят увеличение върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор. Увеличението не следва да е по-малко от:
- 50 на сто - за работа през работните дни;
- 75 на сто - за работа през почивните дни;
- 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;
- 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.
 
 
 
 
Полагане, отчитане и заплащане на извънреден труд
Полагане, отчитане и заплащане на извънреден труд
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg