Пенсиониране в чужбина

Пенсиониране в чужбина

  • English
  • Български
  • Русский

Пенсиониране в чужбина

                                 Като гражданин на ЕС имате право да живеете в друга страна от Съюза!

 
Ако обаче получавате пенсия в друга държава, как се отразява това върху останалите ви социални обезщетения? И къде трябва да плащате данъци?
 
Отговори:
Пенсия за старост
Къде да кандидатствате
Ако сте работили в няколко страни от ЕС, може да сте натрупали пенсионни права във всяка от тях.
 
Трябва да кандидатствате пред пенсионните органи в страната, в която живеете или в която сте работили последно. Ако никога не сте работили в страната, в която живеете, тази страна ще препрати вашата молба за пенсия на страната, в която последно сте работили.
 
След това тази страна е отговорна за обработката на вашата молба и за събирането на информация за пенсионните ви вноски във всички страни, в които сте работили.
 
В някои страни пенсионният орган следва да ви изпрати формуляра за кандидатстване, преди да сте навършили пенсионната възраст на тази страна. Ако не го получите, проверете в пенсионния орган, за да разберете дали ще ви го изпратят автоматично.
Необходими документи
Документите се различават в различните страни, но обикновено трябва да предоставите вашата банкова информация и някакъв вид документ за самоличност.
 
За по-точна информация се свържете с пенсионния орган, който обработва вашата молба.
 
Разлика в пенсионната възраст
В някои страни от ЕС ще трябва да почакате по-дълго, преди да започнете да получавате пенсия.
 
Можете да получите пенсия само в страната, в която живеете в момента (или сте работили последно), след като навършите законната пенсионна възраст в тази страна. Ако сте натрупали пенсионни права в други страни, ще получите тези части от вашата пенсия едва след като навършите законната пенсионна възраст в съответните страни.
 
Ето защо е важно да се информирате предварително във всички държави, в които сте работили, какво ще бъде вашето положение, ако промените датата на пенсионирането си.
 
Ако вземете една пенсия по-рано от друга, това може да се отрази на сумите, които получавате.
 
Можете да получите съвет от съответните органи в страната, в която живеете, и/или в страните, в които сте работили.
Периоди на допустимост
В някои страни от ЕС трябва да сте работили за минимален период от време, за да имате право на пенсия.
 
В такъв случай пенсионният орган трябва да вземе предвид всички периоди, през които сте работили в други страни от ЕС, все едно че през цялото време сте работили в съответната страна, за да изчисли дали имате право на пенсия ( принцип на сумиране на осигурителните периоди).
 
Лична история
 
Том работи 4 години в Германия и 32 години в Португалия.
 
В Германия е необходимо да сте работили поне 5 години, за да имате право на пенсия. При обикновени обстоятелства Том няма да има право на пенсия в Германия, тъй като е работил там само 4 години.
 
Германският пенсионен орган обаче е длъжен да отчете годините, през които Том е работил в Португалия. Той признава правото му на пенсия и му изплаща такава за 4-те години, през които е работил в Германия  
 
Периоди на осигуряване под една година
 
Ако сте били осигуряван по-малко от година в една страна, може да важи специално правило, тъй като някои страни от ЕС не предоставят пенсия за кратки периоди: месеците,през които сте били осигуряван или сте живели в страната, в която сте работили за кратко, няма да бъдат изгубени, а ще бъдат взети предвид при изчисляването на пенсията ви в страните, в които сте работили по-дълго.
 
 
Как се изчислява вашата пенсия
Пенсионните органи във всяка страна от ЕС, в която сте работили, ще направят справка за вноските, които сте заплатили в техните системи и в системите на други страни, както и колко дълго сте работили в отделните страни.
 
Европейски размер на пенсията
 
Всеки пенсионен орган ще изчисли частта от пенсията, която трябва да ви изплаща, отчитайки периодите на заетост във всички страни от ЕС.
 
За целта той ще сумира периодите на заетост във всички страни от ЕС, за да изчисли какъв би бил размерът на вашата пенсия, ако през през цялото време сте плащали вноски в системата на съответната страна ( теоретичен размер).
 
След това този размер ще бъде пригоден, за да отразява реалното време, през което сте се осигурявали в тази страна ( пропорционално обезщетение).
 
Национален размер на пенсията
 
Ако отговаряте на условията за отпускане на национална пенсия, независимо от периодите, през които сте работили в други страни, пенсионният орган ще изчисли и националната пенсия (известна като самостоятелно обезщетение).
 
Резултат
 
След това националният орган ще сравни пропорционалното обезщетение и самостоятелното обезщетение. Ще ви бъде изплатена по-високата от двете суми от съответната страна от ЕС.
 
 
Изплащане на вашата пенсия
Всяка страна, която ви отпуска пенсия, обикновено плаща съответната сума по банкова сметка в страната, в която пребивавате - ако живеете в ЕС.
 
Ако не живеете в ЕС, може да се наложи да си отворите сметка във всяка от страните от ЕС, които ви изплащат пенсия.
 
Пенсии за инвалидност / пенсии за преживели лица
Описаните по-горе правила се отнасят и за изчисляването на пенсии за инвалидност и на пенсии за преживели лица Важно е да знаете, че:
 
Ако подадете молба за пенсия за инвалидност или обезщетение за неработоспособност, всяка страна, в която сте работили, може да поиска да ви прегледа поотделно и съответно да направи различни заключения. Според една страна може да сте сериозно неработоспособен, а според друга — изобщо да не сте неработоспособен.
Някои страни от ЕС не изплащат пенсии за преживели лица. Ако съпругът или съпругата ви работи в чужбина и разчитате на възможността да получите пенсия за преживяло лице, проверете дали в съответната държава съществуват такива пенсии.
 
 
Пенсиониране в чужбина
Пенсиониране в чужбина
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg