ОТСРОЧВАНЕ НА КРЕДИТИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

 • English
 • Български
 • Русский

ОТСРОЧВАНЕ НА КРЕДИТИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

                     Уреждане на изискуеми парични задължения в условия на извънредно положение          

Управителният съвет на Българската народна банка утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г.

Търговските банки, приели да прилагат утвърдения ред за отсрочване на изискуеми задължения, ще обявят публично предлаганите облекчения на своята интернет страница, в банковите салони и по друг подходящ начин.

Утвърденият частен мораториум осигурява възможност за промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без да се променят ключови параметри по кредитния договор, например вече договорените лихви. Могат да бъдат разсрочвани задължения за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Разсрочваните задължения трябва да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г.

Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения.

Предвиждат се три стандартизирани механизма:

 1. • Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца, който не може да изтича по –късно от 31.12.2020г.
 2. • Механизъм № 2 - отсрочване на главница за до 6 месеца, който не може да изтича по –късно от 31.12.2020г.
 3. • Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти, . който не може да изтича по –късно от 31.12.2020г.

За предоговаряне на тези механизми такси не се събират!!!!

Съответният механизъм ще се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти.

/Моля да обърнете внимание, че Банките формално не са длъжни да спазват този срок./

Банките могат да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените по този ред. В такива случаи банките няма да могат да се възползват от временния принцип, въведен чрез утвърдения мораториум, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение.

Уредените правила за отсрочване и уреждане на задължения се прилагат по отношение на клиенти, които отговарят кумулативно на следните условия:

1.1. Кредитополучатели (клиенти на банките), с изключение на кредитни институции, които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и техните последици.

1.2. Към 01.03.2020 г. задълженията на клиентите по т. 1.1 са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни.

1.3. Клиентите изразяват изрично желание да се възползват от облекченията, предлагани от кредитора.

Срок за подаване на искане за отсрочване на кредита от кредитополучателя е в срок до 22.06. 2020г. , а банката в срок до 30.06.2020г. е длъжна да отговори.

В своето  искане за отсрочване, по искане на някои от банките кредитополучателя е нужно да представи следните за доказване на нуждата документи:

 1. При прекратено трудово правоотношение - ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО СЛЕД 01.03.2020г.
 2. При намален обема на работа  – допълнително споразумение за нови договорните условия с работодателя
 3. Ако причината е здравословна  документ че е болен от COVID-19, или че е бил болен.
 4. Документи за юридическите лица - финансови отчети към март 2020, месечни декларации към месец март до май 2020г.  доказателство, че е кандидатствал за  мярката 60 на 40  или други относими документи, които доказват че е налице  затруднение за плащане на кредита
 5. Важно е лицето да посочи  периода на отсрочване, като той не може да бъде повече от 6 месеца.
 6. Наред с общите декларации на банките има и специфични други декларации, които клиента е нужно да подпише за да се счита валидно направеното от него искане / не при всички банки/ .  Такива допълнителни от банката документи са : например  декларация  за позволение на банката за справка относно  неговата кредитоспособност; поемане на задължение за подписва не  на анекс; че е е със знанието на другите съзъдължени лица ; Като неизпълнението на това задължение ще се счита за неизпълнение по договора; Клиента да декларира,  че отговаря на условията и за него е проблем да плаща

Отсрочването по същността си е промяна на договора и за това се изисква анекс към предходния разписан между страните договор. Ако клиента в последствие се откаже от предложения гратисен  период , то се счита че условията по подписания анекс не мога да продължат да действат и поради тази причина банката определя друг метод на плащане с нов анекс.

 

ОТСРОЧВАНЕ НА КРЕДИТИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
ОТСРОЧВАНЕ НА КРЕДИТИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg