Отдаване под наем на недвижим имот чрез брокер (наемател,наемодател,купувач,продавач)

Отдаване под наем на недвижим имот чрез брокер (наемател,наемодател,купувач,продавач)

  • English
  • Български
  • Русский

Отдаване под наем на недвижим имот чрез брокер (наемател,наемодател,купувач,продавач)

 
 

Отдаване под наем на недвижим имот(наемател,наемодател,купувач,прадавач)

Аз съм наемодател
 
Един от възможните варианти на договор в този случай е  договор за управление и отдаване под наем на недвижим имот, със страни: възложител (аз, отдаващ имота) и управител (брокер/лице, представляващо агенция за недвижими имоти). С него управителят се задължава да управлява от мое име и за моя сметка имота срещу възнаграждение.
 
Управлението може да включва дейности като: търсене на наематели, сключване на договор за наем за определен от нас период, събиране на наемната цена и внасянето и по моя сметка или изплащането и на място в офиса на брокера, контрол относно плащането на битовите сметки от наемателя, представителство във връзка с етажната собственост, предоставяне на съдействие и представителство при възникване на спор с наемателя и др. Възнаграждението, което заплащам на брокера обикновено се определя като процент от наемната цена, напр. 15%. Затова брокерът също има интерес да се отдаде имота на по-висока цена.
 
С оглед легитимирането на брокера пред трети лица е необходимо да го упълномощя писмено (или писмено с нотариална заверка на подписа) за извършването на определените действия на управление, като пълномощното е неразделна част от договора. Съответно в договора за отдаване на имота под наем, който сключвам с наемателя се отбелязва, че наемът ще се заплаща по сметка на брокера, както и други клаузи, свързани с управлението на имота от него.
 
Аз съм наемател
 
Когато потърся съдействието на брокер за намиране на жилище, съответно сключа договор за наем с негов клиент, аз заплащам еднократно възнаграждение за извършеното посредничество (комисионна), което обикновено се равнява на 30 % – 50% от наемната цена.
 
Извършване на покупко-продажба на недвижим имот
Аз съм продавач
 
Договорът за посредничество при продажба на недвижим имот между мен и изпълнителя (брокера) може да включва задължения за него като: публикуване и поставяне обяви; извършване на огледи; организиране на преговори с потенциални купувачи, както и юридическите въпроси около сключването на сделката. Такива са проверка на собствеността върху имота в Имотния регистър; проверяване на  имота за тежести и въз­брани; изготвянето на договор за продажба и уреждане изповядването на сделката пред нотариус.
 
Честа практика е сключването на предварителен договор за продажба, който внася елемент на сигурност в отношенията ми с купувача, докато се подготви сключването на окончателния договор – уговаряме се каква цена ще плати за имота (може да заплати предварително % от нея), кога ще сключим договора, при какви условия. Съответно при сключването на предварителния договор заплащам на брокера дължащото му се възнаграждение.
 
Аз съм купувач
 
Отново мога да сключа договор за посредничество за покупко-продажба на недвижим имот. Най-често задълженията на брокера включват: предоставяне на информация относно предлаганите на пазара имоти; проучване на предпочитани от мен оферти; посредничество при преговорите с потенциални продавачи, както подготовка на документи, необходими за продажбата.
 
За какви клаузи в договорите трябва да имам “едно на ум”
Всички договори за посредничество при сключването на сделки с имоти включват клауза – санкция, ако осъществя сделката с намереното от брокера лице, без да го уведомя за това (т.е. спестя си плащането на комисионна).
Брокерът отговаря за намиране на съдоговорител до момента на сключване на сделката, но не и за изпълнението на задълженията на другата страна по сделката. Ако напр. аз съм купувач, сключа договор за покупко-продажба, но продавачът откаже да изпълни договора – да ми предаде владението върху имота, аз пак дължа възнаграждение на брокера в пълен размер съгласно договора за посредничество.
Често в договорите има клауза за т.нар. “изключително право” (ексклузивно право) да се рекламира имота за продажба или отдаване под наем. Т.е.не мога да използвам услугите на други брокерски за предлагане на имота през срока на договора.
В някои случаи се оказва, че брокерът получава двойно възнаграждение за една и съща сделка, напр. продавачът му е възложил имота за предлагане и му плаща възнаграждение за сключената сделка; в същото време аз също му плащам комисионна затова, че купувам с негов клиент.
За съжаление, доста брокери злоупотребяват с предоставените данни за контакт. Проявявам интерес към предлаган от тях имот, звъня за информация, те запазват телефона ми или електронната ми поща и започват да ме засипват с най-различни предложения, без да съм искал това. Защита като потребител мога да потърся от Комисията за защита на потребителите срещу “телефонния брокерски тормоз”.
Отдаване под наем на недвижим имот чрез брокер (наемател,наемодател,купувач,продавач)
Отдаване под наем на недвижим имот чрез брокер (наемател,наемодател,купувач,продавач)
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg