Оспорване на верността за вписана цена в НТ,различна от отбелязаната!

Оспорване на верността за вписана цена в НТ,различна от отбелязаната!

  • English
  • Български
  • Русский

Оспорване на верността за вписана цена в НТ,различна от отбелязаната!

Въпрос
В производство по иск с правно основание чл. 23 СК съставлява ли оспорване верността на удостоверените от нотариуса обстоятелства и действия, установяването на обстоятелството, че при придобиване по време на брака на вещно право върху недвижим имот е заплатена цена, различна от отбелязаната в нотариалния акт и за доказване на този факт, допустими ли са всички доказателствени средства, включително свидетелски показания за договарянето на цена, различна от обективираната в нотариалния акт или за различен начин на плащането й от посочения в нотариалния акт?
 
Отговор
При режима на съпружеска имуществена общност имуществото има статута на средствата, вложени в придобиването му. С иска по чл. 23 СК се цели установяване, че при осъществяване на придобивния способ са вложени лични на единия съпруг средства. Спорът се развива между съпрузите, респ.бившите съпрузи, които или единия от тях, са участвали в сделката като приобретатели.
 
Нормите на СК са специални и отчитат спецификата на семейните отношения, които не са само имуществени, а имуществените се преплитат и със сложни лични отношения. Докато съпрузите са в брак не могат да предполагат бъдещ развод, за да подписват обратни писма с оглед бъдещо разкриване на симулация, нито могат да уговарят квоти на придобиване, защото съпружеската общност е бездялова. Именно затова при разрешаване на спор по чл. 23 СК по отношение на имот, придобит с договор за покупко-продажба, е относимо каква е действителната придобивна цена и произхода на средствата, с които е заплатена, като твърдението, че е заплатена цена, различна от посочената в нотариалния акт не съставлява оспорване на удостоверените от нотариуса обстоятелства. Фактите в какъв размер е действително уговорената цена и произхода на средствата, с които е заплатена подлежат на доказване с всички доказателствени средства, включително и със свидетелски показания.

 

Оспорване на верността за вписана цена в НТ,различна от отбелязаната!
Оспорване на верността за вписана цена в НТ,различна от отбелязаната!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg