Обявяването на смърт на безследно изчезнал!

Обявяването на смърт на безследно изчезнал!

  • English
  • Български
  • Русский

Обявяването на смърт на безследно изчезнал!

Обявяването на смърт на безследно изчезнал!

Отсъствието може да продължи повече време и тогава е възможно да се обяви смъртта на изчезналото лице. Целта е да се запазят интересите и правата на близките и другите заинтересовани лица. При обявяването на смъртта важното е, че не е необходимо задължително да е обявено безвестно отсъствие, за да може да се обяви и смъртта.
 
В общата хипотеза, когато изтекат пет години от деня на последното известие за изчезналия съпруг, прокурорът или всеки заинтересован може да подаде молба до съда, който да обяви смъртта. Срокът за обявяването на смъртта тече от последното известие, а не от произнасянето на съда за отсъствието, ако е обявено такова.
 
Съществува и една особена хипотеза, обхващаща случаите, когато съпругът ми е изчезнал при военни действия или друго събитие, което дава основание да се смята, че той е загинал. Например е участвал във война, бил е в район, където е направен атентат, паднал е зад борда на кораб, бил е в самолет, който е катастрофирал и други. Тогава смъртта може да се обяви след изтичане на две години от прекратяване на военните действия или от събитието.
 
Смъртта се обявява с решение на съда. Тази обявена смърт е приравнена на действителната смърт. Това означава, че личните права (например неприкосновеността на дома, личния и семейния живот, правото да гласува) на съпруга ми ще се прекратят, а имуществените ще се наследят. Бракът ни също се прекратява.
 
В молбата за обявяване на смърт трябва да се посочат и предполагаемите наследници на лицето. Тя трябва да се разпрати до общината, района или кметството, където лицето последно е живяло, до наследниците или другите заинтересовани с цел да се разгласи.
 
Какво ще стане, ако съпругът ми се завърне?
Когато изчезналият ми съпруг се завърне, представителството се прекратява.
Ако пък съпругът ми се завърне, след като е бил обявен за безвестно отсъстващ, то въведените във владение трябва да върнем доходите, които сме натрупали след поканата за връщане на имота.
Когато съпругът ми се окаже жив, след като е бил обявен за починал, той има право:
да подаде иск за отмяна на съдебното решение за обявяване на смъртта срещу мен, когато аз съм искала обявяване на смъртта и срещу тези, които черпят права от обявената смърт;
да получи всички имоти, които са отчуждени по безвъзмезден начин (например чрез дарение);
да получи сумата срещу отчуждените по възмезден начин имоти (например тези, които са продадени, ипотекирани и др.);)
да получи отчуждените по възмезден начин имоти, ако лицето, на което са продадени, е знаело в момента на сключването на сделката, че съпругът ми е жив.
Правата и задълженията, които зависят от преценката на съпруга ми, се възстановяват, но това не се отнася за брака.
Обявяването на смърт на безследно изчезнал!
Обявяването на смърт на безследно изчезнал!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg