ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ДОПК

  • English
  • Български
  • Русский

ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ДОПК

В производството по ДОПК съдебният изпълнител  се движи по законовия ред, предвиден в ДОПК - връчване на съобщения за доброволно изпълнение; срокове за плащане; извършване на описи и оценки; насрочване на публични продажби; обжалване на действие, извършено от съдебния изпълнител.Образуването на изпълнителното дело по реда на ДОПК се извършва на основание, в което е предвидено, че събирането на публични вземания може да се извършва от частни съдебни изпълнители. Следва да се отбележи, че на това основание се възлагат за събиране публични държавни вземания само на частни, но не и на държавни съдебни изпълнители.
 
Кой може да реши дали да се възложи събирането на публични вземания на частен съдебен изпълнител?
 
Предвидено, че само органът, установил публичното вземане, има право да възлага събирането му на частен съдебен изпълнител. Тоест няма правна възможност Националната агенция по приходите да възлага събирането на публични вземания, които не са установени от нея, а от други държавни органи.
 
Изпълнителните титули, въз основа на които се образува изпълнително производство, са изброени в закона. Практическо затруднение се получава много често поради смесването на производствата и непознаването на уредбата. Например често се смята, че обжалването на действия на съдебен изпълнител при събиране на публични вземания се извършва не по реда на ГПК, а по този на ДОПК, т.е. първо пред директора на НАП и след това пред административен съд. Би следвало да има законодателна промяна и да се предвиди, че частните съдебни изпълнители събират публичните вземания по реда на ГПК,както е предвидено за частните притежания, в случай че му е възложено тяхното събиране.
ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ДОПК
ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ДОПК
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg