Образуване на изпълнително дело при публично задължение. Започване на производство

Образуване на изпълнително дело при публично задължение. Започване на производство

  • English
  • Български
  • Русский

Образуване на изпълнително дело при публично задължение. Започване на производство

 
Предпоставка е  наличие на неплатено в срок публично задължение.Инициирането е от публичния взискател, чрез изпращане на заявление по електронен път на публичния изпълнител от публичния взискател относно изпълнителното основание
От 01.01.2016 г. се оптимизира процесът на предявяване на публичните вземания за събиране от публичните взискатели към публичния изпълнител, като вместо изпращане на самите изпълнителни основания е предвидено изпращане само по електронен път на заявление за изпълнение, съдържащо всички данни за съответното публично вземане, чието изпълнение се иска. Публичният взискател носи отговорност за съществуването на публичното вземане и за достоверността на данните, съдържащи се в заявлението.
Информацията, която се съдържа в заявлението, е най - малко следната на вземанията:
• вид и размер на публичното вземане - главница и лихва (ако е лихвоносно), както и дата до която е начислена лихва от взискателя или дата, от която следва да се начислява от НАП;
• изпълнително основание /вид, номер и дата/;
• дата на влизане в сила на съответния акт, освен ако за същият е предвидено изпълнение, независимо от обжалването му;
• данни за решение на административен и/или съдебен орган, потвърждаващ или изменящ титула за изпълнение;
• данни за промяна в задължението, чрез частично плащане или прихващания, извършени до момента на изпращане на заявлението в НАП;
• Доказателства за налагане на обезпечителни мерки.
1.2.Публичен изпълнител от Териториална дирекция на НАП.
Комплектуваната по описания начин преписка се изпраща на компетентната териториална дирекция/офис на НАП (където задълженото лице е регистрирано - седалище за юридическите лица и постоянен адрес за физическите лица).
Компетентният публичен изпълнител при необходимост може да препрати изпълнителното дело за извършване на изпълнителни действия по делегация на друг публичен изпълнител. Това са например случаите, при които компетентният публичен изпълнител препраща на публичен изпълнител в друга териториална дирекция, в района на която се намира недвижим имот на длъжника, за извършване на опис - на имота, или на движимите вещи - машини, съоръжения и/или стокови наличности, намиращи се в този имот. В този случай публичният изпълнител указва действието и срока за извършването му. След извършване на съответното действие по делегация публичният изпълнител връща изпълнителното дело на компетентния публичен изпълнител.
1.3. Съдебен изпълнител
Съгласно Закона за местните данъци и такси принудителното събиране на публичните общински вземания се извършва от публични изпълнители  или от съдебни изпълнители.
Съгласно Закона за частните съдебни изпълнители, както държавата, така и органите, компетентни да установяват публични вземания, може да възложат тяхното събиране на един или повече частни съдебни изпълнители. Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с района на съответния окръжен съд. В производството по изпълнение на публичните вземания частните съдебни изпълнители следват процедурата по ДОПК, съгласно който «публичните вземания се събират по реда на този кодекс, освен ако в закон е предвидено друго».
1.4. Образуване на делото
Когато са налице няколко отделни изпълнителни основания за различни публични задължения, образува се едно изпълнително дело, като се осигурява отчетност за погасяването на всяко от задълженията.
2. ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
2.1. Съобщение
Когато задължението не е изплатено в срок, публичният изпълнител пристъпва към изпълнение, като е длъжен да изпрати на длъжника съобщение, с което му дава 7-дневен срок за доброволно изпълнение.
Съобщението трябва да посочва:
• взискателя;
• изпълнителното основание (подлежащия на принудително изпълнение акт);
• размерът на задължението /главница и лихва по изпълнителното основание и доначислена лихва/
• номера на изпълнителното дело
• номер на банковата сметка, по която следва да постъпят сумите
Съобщението следва да съдържа и предупреждение към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение.
2.2. Налагане на обезпечителни мерки
В случаите, когато не са наложени обезпечителни мерки, принудителното изпълнение върху вземания на длъжника и върху негови движими и недвижими вещи започва чрез налагане на запор, съответно вписване на възбрана с постановление на публичния изпълнител. Запорът и възбраната се налагат едновременно със съобщението.
2.3. Налагане на други мерки
Други мерки, целящи заплащането на публичния дълг от длъжника могат да бъдат наложени, ако:
• задължението е в размер над 5000 лева и
• не е представено обезпечение в размера на главницата и лихвите.
В случаите, когато тези мерки не са предприети от съответния орган, публичният изпълнител може да уведоми всички органи, които по силата на нормативни актове издават лицензии или разрешения за извършване на определени дейности, за които се изисква удостоверяване на задължения към държавата.
 
 
 
 
 
Образуване на изпълнително дело  при публично задължение. Започване на производство
Образуване на изпълнително дело  при публично задължение. Започване на производство
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg