ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ РАБОТА

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ РАБОТА

  • English
  • Български
  • Русский

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ РАБОТА

Какво представлява обезщетението?

Обезщетението е компенсация, която получава дадено лице  при настъпване на определени в закона условия. Тази компенсация има паричен израз.

 

Видове обезщетения

 

Обезщетение при недопускане на работа

В случаи, когато един работник/служител е незаконно недопускан на работното място от работодателя, виновните длъжностни лица дължат солидарно на работника или служителя брутното трудово възнаграждение за съответната длъжност от деня на явяването, за да постъпи на работа, до неговото действително допускане на работа, както и за времето, докато трае изпълнението на трудовото правоотношение. Това обезщетение е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето на незаконното недопускане на работа.

 

Обезщетение при временно незаконно отстраняване от работа

има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето на незаконното отстраняване.

 

Обезщетение при командировка

Всеки работник/ служител има право на обезщетение при командировка извън населеното място, което може да е за пътни, дневни и квартирни пари.

Обезщетение при преместване

- получава  работник или служител, който се премества на работа в друго населено място, по споразумение с работодателя.

Обезщетение при трудоустрояване

 При трудоустроен работник работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня, в който получи предписанието за трудоустрояване, до неговото изпълнение.

Обезщетение при бедствие

 При настъпвана на бедствени ситуации, когато работникът/служителят е възпрепятстван да се яви на работа, работодателят трябва да му заплати обезщетение в размер 50 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата за страната. При участие в спасителни работи му се заплаща пълния размер на брутното трудово възнаграждение.

Обезщетения при правомерен отказ на работника или служителя да изпълнява работата

Когато работник/ служител основателно е отказал изпълнението или е преустановил работа поради възникнала сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето си, то той  има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което не е работил.

Обезщетение за неспазено предизвестие

Както работникът/ служителят , така и работодателят имат право да прекратят трудовото правоотношение с предизвестие и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие

  • работодателят дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.

Ако  работникът/ служителят е дисциплинарно уволнен, то той дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.

Обезщетение при уволнение на други основания

/ поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и т.н / работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец.

При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест

-работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание.

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

Обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск

Обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск на работника/ служителя се полага при прекратяване на трудовото правоотношение за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, като не се полага на учащи се и на докторанти без откъсване от производството и за приемен изпит в учебно заведение, когато не бъде използуван.

Обезщетения при незаконно уволнение

Когато работодателят незаконно уволни свой работник/служител, то той трябва да го обезщети за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако работника е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите. Това право има и работникът или служителят, който незаконно е бил преместен на друга по-нископлатена работа.

Обезщетения при недопускане на работа на възстановен работник или служител

При недопускане на възстановен от съда работник/ служител на работа, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа.

Обезщетението се определя въз основа на брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение.

 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ РАБОТА
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ РАБОТА
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg