Наследяване по завещание

Наследяване по завещание

  • English
  • Български
  • Русский

Наследяване по завещание

 

КАКВО ОЗНАЧАВА  ЗАВЕЩАНИЕ?

Завещанието е едностранен акт, който съдържа волеизявлението само на една страна-завещателя. То произвежда действие след смъртта на завещателя и несъмнено трябва да изразява последната негов воля. Поради това до момента на смъртта си завещателя по всяко време може да отмени направеното волеизявление.

Законът за наследството не допуска извършването на т.нар. ‘’съвместни завещания’’.  Съгл. закона две или повече лица не могат да завещават с един и същи акт нито в полза едно на друго, нито  в полза на трети лица.

Не е забранено  обаче две лица в отделни завещателни актове да извършват завещателни разпореждания едното в полза на другото. Допустимо е също така и извършването от две и повече лица поотделно  на няколко завещания, свързани само външно: написани на една и съща страница непосредствено едно след друго или на две страници на една хартия. В този случай не може да става дума за съвместно завещание, тъй като за двамата завещатели остава открита възможността самостоятелно всеки един от тях да отмени или да измени завещанието си.

Завещанието може да бъде направено само лично от завещателя. Недопустимо е извършването на завещанието чрез друго лице-представител /пълномощник, настойник/ , с участие на попечителя и др.

Завещанието трябва да съдържа разпореждане с имуществени права на завещателя за след неговата смърт. Не може например той да завещае пенсията или издръжката си, която получава.

КОЕ ЛИЦЕ МОЖЕ ДА ПРАВИ ЗАВЕЩАНИЕ?

Със завещанието наследодателя извършва разпореждане с имуществото си по безвъзмезден начин, както при дарението.Според текста на закона, ‘’ всяко лице, което е навършило 18 години  което не е поставени под пълно запрещение поради слабоумие и е способно да действа разумно, може а се разорежда със своето имущество за след смъртта си чрез завещание.’’

КОЙ Е СПОСОБЕН   ЗА НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАВЕЩАНИЕ?

Поначало всички лица-граждани и юридически лица- могат да наследяват по завещание. Единствено чужда държава не може да придобие по завещание недвижим имот, който се намира в Република България.

Могат да наследява по завещание и лицата, които са били заченати при откриване на наследството  които са родени способни да живеят. Граждани, които са неспособни да наследяват по закон, са неспособни да получават и по завещание. Не могат да наследяват по завещание недостойни лица.

Докато при наследяване по закон кръгът на наследниците и размерът не техните дялове е изчерпателно посочен в закона, при наследяване по завещание завещателят може в рамките, установени от закона, да внесе едни ли други изменения в частите на наследниците по закон- да завещае конкретно  определен имот, както и да направи завещателни разпореждания в полза на лица, които не влизат в кръга на наследници по закон.

Съгласно закона, завещателят може да се разпорежда чрез завещание с цялото си имущество. Във всички случаи завещателните разпореждания не могат да накърняват запазената част.

Когато завещанието е съставено прикрито вив вид на възмезден договор или на името на подставено лице, с оглед то да го прехвърли на неспособния да наследява по завещание, е недействително. Това са т.нар. ‘’фидуциарни завещания’’.

 

 

Наследяване по завещание
Наследяване по завещание
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg