Наследяването по закон от братя и сестри

Наследяването по закон от братя и сестри

  • English
  • Български
  • Русский

Наследяването по закон от братя и сестри

Безспорно със смъртта на едно лице се погасяват политическите, семейните, и чисто личните права, но имуществените права не се погасяват. Наследяването е именно актът на преминаване на наследството в имуществото на наследника. Правата на наследяване на братята и сестрите на наследодателя, заедно с възходящите от втора и по-горна степен се определят от закона. Те са наследници по съребрена линия от трети ред и наследяват само в случай, че наследодателят не е оставил наследници от първи и втори редПраво да наследяват роднини по съребрена линия от трета до шеста степен включително възниква само при условие, че няма наследници от другите редове. законът не допуска наследяване по право на заместване за съребрените роднини от трета до шеста степен. Наследяването в този ред става по глава според броя на наследниците от съответната степен.Закона не определя дяловете, а само изключва по-далечния роднина в полза на по-близък по степен следва, че при наследяване между няколко низходящи на по-близък по степен роднина и други роднини от същата степен, всеки от наследниците получава равен дял, а низходящите не разделят дела на своя възходящ. Българското наследствено право регламентира два вида наследяване - по закон и по завещание. И в двата случая наследяването се извършва в съответствие със закона, но в първия случай към наследяване се призовават близките на наследодателя по ред, определен в ЗН, а във втория - тези, които той е посочил в завещанието си, изготвено по негова воля. Доказване на качеството наследник Удостоверението за наследници, издадено въз основа на регистъра на населението от длъжностно лице по реда на Закона за гражданската регистрация, като официален свидетелстващ документ, доказва с обвързваща съда доказателствена сила тези обстоятелства, но не изключва възможността същите да бъдат доказани пряко от страната чрез представяне на препис или извлечение от регистрите за гражданското състояние от акта за раждане, акта за сключен за брак и акта за смърт. Наследници от четвърти ред По чл. 8, ал. 4 от ЗН по-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключва по-далечни по степен, защото законът не допуска в тази си норма наследяване по право на заместване. Квотите са определени по „коляно", вместо по „глава", като всеки от съребрените роднини от четвърта степен наследява на лично основание, като наследник по закон и всеки наследник, съгласно принципа на равенство на наследниците от един и същи ред следва да получи равен дял, като низходящите не разделят дела на своя възходящ. Когато обаче след откриване на наследството на едно лице, по време на процеса за делба на неговото имущество, почине един от призованите вече да го наследят наследници по съребрена линия от IV степен и остави за свои наследници по закон - низходящи, то за последните е налице материалноправно и процесуалноправно правоприемство по реда на [чл. 227 ГПК] по отношение на починалия съделител. Те наследяват неговата част от наследството, предмет на делбата, и са обвързани от процесуалното му качество към момента на смъртта му. Забрана за заместване в четвърти ред Закона не допуска наследяване по право на заместване и за съребрените роднини от III до VI степен включително, а създава правила за подреждането на тези роднини в новия, четвърти ред съгласно принципа: по-близкият по степен роднина изключва по-далечния по степен с допълнението: и низходящият на по-близък по степен изключва по-далечния по степен роднина. Определяне на дялове Разпоредба на чл. 8, ал. 4, изр. 2 ЗН не установява някакво различие между по-близкия по степен роднина и низходящия на по-близък по степен роднина, а употребява глагола "изключват" и за двамата. Щом като както по-близкият по степен роднина така и низходящият на такъв роднина, изключват по-далечния по степен роднина, т.е. изместват го от наследяване, с което законът не допуска конкуренция с по-далечния роднина, при липсата на изрично установено от закона правило за наследяване "по коляно" се налага изводът, че делът на низходящите наследници се определя "по глава", като всеки от тях наследява на лично основание като наследник по закон.

 

Наследяването по закон от братя и сестри
Наследяването по закон от братя и сестри
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg