Наследство, придобито по завещание

Наследство, придобито по завещание

  • English
  • Български
  • Русский

Наследство, придобито по завещание

Наследство, придобито по завещание

 

    При наследяването по завещание участници са възходящи и низходящи, роднини по съребрена линия на починалото лице - наследодател, както и преживелият го съпруг. Родството по съребрена линия са две лица, които имат общ родоначалник. Тук едно лице се разпорежда лично с имуществото си и затова по негово може да участват и държавата, общините, други трети физически и юридически лица.

    Може да се разпорежда свободно със своето имущество за след смъртта си със завещание, всяко лице, което е навършило 18 години.

    При завещанието само едно е лицето, което по свое желание се разпорежда със своето имущество или с части от него.То може да се отмени от завещателя чрез съставяне на ново завещание.

    Завещанието може да бъде нотариално и саморъчно.

    При нотариалното завещание завещателят заявява устно своята воля пред нотариус, който я записва в присъствието на двама свидетели. Трябва също да се запишат датата и мястото на съставянето му, иначе завещанието ще бъде нищожно. След изготвянето му се подписват завещателят, свидетелите и нотариуса в този ред.

    Саморъчното завещание бива написано изцяло ръкописно от  самия завещател. В него трябва да се съдържа датата и подписът, който се поставя след завещателните разпореждания и датата.

  Това завещание може да се пази от самия завещател или той да го предаде за пазене на нотариус или трето лице. След предаването му на нотариус, то може да бъде взето обратно единствено от завещателя. Когато саморъчното завещание е предадена за пазене на трето лице, това лице трябва след смъртта на завещателя, да иска обявяването на завещанието при нотариус.

 

Наследство, придобито по завещание
Наследство, придобито по завещание
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg