Наследство по опис

Наследство по опис

  • English
  • Български
  • Русский

Наследство по опис

Наследство по опис

 

        Когато приемете наследството по опис, ще имате някои права и задължения.

      Правата са следните: отговорността ви пред кредиторите ще бъде ограничена само до размера на наследството, което сте приел; при няколко наследника, ако единият е приел наследството по опис, всички могат да се ползват от него, но не е задължително да го приемат; частта от наследството, която ви е запазена по закон бъде накърнена може да поискате нейното възстановяване от трети лица.

     Задълженията са следните: трябва да изпълните задълженията точно към кредиторите на наследодателя си; длъжни сте да полагате грижи за наследственото си имущество, докато го управлявате; освен с разрешението на районния съд, не може да отчуждавате недвижими имущества до 5 години, а движими до 3 години от приемането.

       За да приемете наследството по опис, трябва първо да притежавате качеството- наследник по закон и да е дошъл вашият ред. Второ трябва да имате навършена 18- годишна възраст (  да сте дееспособно лице). Трето да не сте загубил правото си на наследяване.

     Назначеният настойник или попечител приема наследството по опис, ако сте непълнолетен, малолетен или сте поставен под пълно/ частично запрещение.

     За приемане на наследството по опис трябва да подадете писмено заявление до районния съд, което да е с нотариално заверен подпис. Към него прилагате: препис- извлечение от акт за смърт; удостоверение за наследници; платежно нареждане за платена държавна такса- 25 лева. След подаване на заявлението правите искане за опис на наследството. Срокът за подаването му е 3 месеца от момента, в който сте разбрали, че вашата роднина е починала. При положение, че сте изпуснали срока поради непредвидени обстоятелства може да поискате от районния съд да го удължи с още три месеца.

 

Наследство по опис
Наследство по опис
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg