Наследство по опис на наследствени дългове

  • English
  • Български
  • Русский

Наследство по опис на наследствени дългове

 
Все по-чести стават случаите, в които се появяват проблеми на наследници с дългове на техните наследодатели. Много често хората не знаят как да реагират, когато се окаже, че те не само няма да получат нищо, но и всъщност може да се окаже, че ще трябва да плащат чужди кредити, заеми, всякакви други задължения. Наскоро станаха известни няколко случая, в които дори деца се оказват в тази роля. Затова и изобщо не е без значение човек да се запознае с правилата, които могат да го спасят от много проблемни ситуации. Било то ако е в ролята на наследника или пък е в ролята на законен представител на непълнолетен, т.е. на лице до 18 години. 
 
Ако човек е навършил 18 години и наследява, то в този случай решението с дълговете е сравнително лесно и чисто. Ако има и най-малкото съмнение, че може да има повече дългове, отколкото имущества за получаване, то е най-добре да се пристъпи към изричен отказ от наследство. Това е законово заложена възможност всеки наследник да заяви, че не иска нищо от наследството, и по този начин, най-грубо казано, да се отърве от всичките възможни тежести и проблеми, свързани с него. На практика отказът от наследство представлява едностранно волеизявление на наследник с цел да бъде прекратено правото му на наследяване. За целта той трябва да направи писмено заявление за това до районния съд, в района на който е открито наследството. Законът не определя, че този отказ трябва да има някаква нотариална форма и дори не предвижда нотариална заверка на подписите. За разлика например от отказа за собственост, където е задължително да има такава заверка. За по-голяма сигурност обаче винаги е добре да се направи такова заверяване и при отказа от наследство. Самото заявление до съда се вписва в особена книга. В никакъв случай не е необходимо съгласието на останалите наследници, за да е валиден отказът на който и да е от тях. В същото време частта на отреклия се уголемява дяловете на останалите наследници. Необходимо е да се знае, че отказ, направен под условие, за срок или за част от наследството, е просто недействителен. Това означава, че след като един път човек се отрече, после няма връщане назад. Например не може някой наследник да заяви, че се отказва от наследството, ако в него има много задължения, или пък че се отказва само за една година и т.н.
 
Важно е да се знае и още нещо. Според чл. 56 от ЗН кредиторите на лицето, което се е отказало от наследството, могат да искат унищожението на отказа в своя полза, доколкото не могат да се удовлетворят от имуществата на наследника. Този иск може да се предяви в едногодишен срок от узнаването за отказа, но не по-късно от три години след отказа. Макар и труден за реализиране и като възможност, а и във времето, то този иск, риск и възможност съществуват. Това означава, че в даден момент, но не по-късно от 3 години от отказа, може да се появи кредитор на наследодателя и да поиска да бъде унищожен този отказ, така че той да си получи дължимото. Шансовете му да успее в съда обаче не са много големи. Затова по правило отказът е добър вариант, за да не се поемат евентуални или реални налични дългове на наследодателя.
 
Малко по-сложно е положението с наследниците, които все още са непълнолетни. Те има законни представители, които обичайно са родителите, но биха могли да бъдат и дядо и баба, други роднини, социалните. В чл.130 от Семейния кодекс е записано, че родителите управляват имуществото на детето в негов интерес и с грижата на добър стопанин. Пак там е отбелязано и че извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето. Или иначе казано, дотук може да се приеме, че родителят може да отиде в районния съд и да поиска разрешение да се откаже от наследство от името на детето. 
 
В чл.130 обаче има четвърта алинея, която гласи: " Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от ненавършило пълнолетие дете са нищожни." И тук съдилищата приемат, че правото на наследяване е сред тези прави и независимо че примерно детето няма да получи нищо освен хиляди левове кредити, то приема, че нито то, нито родителят, нито самият съд могат да разрешат отказ. Нещо, което, първо, не е много коректно, и второ, очевидно има нужда от тълкуване от Върховния касационен съд или законодателно решение, с което да се даде изрично право на детето чрез законния представител да може да се отказва от наследство.
 
Мнозина смятат обаче, че решението в случая с непълнолетните е приемането на наследството по опис. Според чл. 60, ал.2 от Закона за наследството "наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство". На практика това означава, че от него не може да се търси повече, отколкото е получил.
 
Приемането по опис също се заявява пред районния съд, писмено в тримесечен срок от узнаването, че наследството е открито. Този срок може да бъде удължен с още три месеца от самия съд. Важно е да се знае, че приелият по опис не може да отчуждава наследени недвижими имущества до 5 години от приемането, а движимите - до 3 години. Освен с разрешение на районния съд. Ако не спази това - то тогава ще отговаря за задълженията на наследодателя неограничено.
Наследство по опис на наследствени дългове
Наследство по опис на наследствени дългове
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg