ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ- ЛИЧНА КАРТА

ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ- ЛИЧНА КАРТА

  • English
  • Български
  • Русский

ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ- ЛИЧНА КАРТА

Така наречената ЛИЧНА КАРТА всъщност представлява български личен документ- документ за самоличност, с който се идентифицира конкретно лице. Всеки човек може да има само по една лична карта.  Документ за самоличност са още: 1 паспорт, дипл.паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, военна карта за самоличност; 2 свидетелството за управление на моторно превозно средство. 
 На пребиваващите в Република България чужденци се издават следните документи за самоличност: 1. карта на бежанец; 2. карта на чужденец, получил убежище; 3. карта на чужденец с хуманитарен статут; 4. временна карта на чужденец; 5. удостоверение за пътуване зад граница на бежанец; 6. удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище; 7. удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут; 8. удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство; 9. временно удостоверение за напускане на Република България; 10. удостоверение за завръщане в Република България на чужденец.
Тези лични документи по силата на закона са собственост на държавата.
Всеки гражданин е длъжен:
- да пази от изгубване, повреждане или унищожаване своя  личен документ;
- ако намери чужд личен документ да го предаде на органите на МВР;
- при поискване от длъжностно лице да представя своя личен документ.
- при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на българския личен документ, лицето което го съхранява е длъжно в срок от 3 дни да декларира това лично или по електронен път;
- при промяна на имена, ЕГН, пол, гражданство, адрес и др. да подаде заявление за издаване на нови документи в срок от 30 дни;
Никой няма право да дава или приема в залог, както и да използва или преотстъпва български личен документ на друго лице.
Ако като български гражданин вие притежавате документи за самоличност, издадени от друга държава, сте длъжни в срок до 60 дни от придобиването им да уведомите писмено компетентните български органи.
За издаване на български личен документ е необходимо да се подаде заявление до компетентните органи и ако не се изготви снимка на лицето на място да се предостави такава, отговаряща на определени изисквания. Заявлението се подписва лично от лицето в присъствието на упълномощено длъжностно лице, което снема и биометрични данни в предвидените от закона случаи. На деца до 12 годишна възраст и на лица с физическа невъзможност  биометрични данни не се свалят. За подаването на заявление лицето може да не се яви лично ако: 1. няма промяна на името, единния граждански номер (личния номер или личния номер на чужденец), пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето, и 2. са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението; 3. е предвидено в закон.
  Български личен документ се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.
 Заявление за издаване на български лични документи може да се подава  и по електронен път при определени условия, но тогава се получава само лично.
 Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта,  a ако пребивава в чужбина в срок от 30 дни от завръщането си в страната.
 
 
 
 
ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ- ЛИЧНА КАРТА
ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ- ЛИЧНА КАРТА
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg