ЛИЦЕНЗИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА (ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА)

ЛИЦЕНЗИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА (ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА)

 • English
 • Български
 • Русский

ЛИЦЕНЗИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА (ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА)

ЛИЦЕНЗИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА (ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА)

Тази статия има за цел да опише процедурата по предоставяне на право на ползване на марка (или т.нар. „лицензия на марка), която е уредена в член 22 от Закона за марките и географските означения и в Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на индустриална собственост.
 
Съгласно чл.22 от ЗМГО притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма. Разрешение за използване на марка, която е съвместно притежание, се дава с писменото съгласие на всички съпритежатели, освен ако между тях е уговорено друго.
 
Кой може да подаде искане за вписване на лицензия на марка в Патентното ведомство на Република България?
 
Искането за вписване на лицензия на марка се подава в Патентното ведомство на Република България от лицензодателя или лицензополучателя или от упълномощен представител по индустриална собственост.
 
Искането за вписване на лицензия на марка се подава в Патентното ведомство на Република България по един от следните начини: директно в Патентното ведомство; по пощата; по факс; по електронен път или по електронна поща.
 
Към искането е необходимо да се приложат следните документи:
 
 • извлечение от лицензионния договор (договор за предоставяне на правото на ползване на марка).
 • пълномощно, когато заявлението се подава чрез представител по индустриална собственост;
 • документ за платени държавни такси.
Искането трябва да бъде подписано от лицензодателя или лицензополучателя или от упълномощен представител по индустриална собственост. Когато лицензодателят или лицензополучателят е юридическо лице, е необходимо поставянето на печат.
 
Разглеждане на искането
 
Искането за вписване  на предоставяне на право на ползване на търговска марка постъпва в дирекция „Марки и географски означения“. Eксперт от дирекцията проверява дали е посочена марката, дали са платени държавните такси, а също така дали е приложено пълномощно, когато искането е подадено чрез представител по индустриална собственост в 2-дневен срок от постъпването на искането. В случай, че таксите не са платени и/или не  е приложено пълномощното, на лицето, поискало вписването, се изпраща уведомление и му се предоставя 3-дневен срок да отстрани недостатъците. Ако недостатъците не бъдат отстранени в предоставения срок, производството се прекратява.
 
Когато не са били констатирани недостатъци или недостатъците са били отстранени в срок, искането се предава за разглеждане на отдел „Правно осигуряване“ и се  разпределя на юрисконсулт, който в  3-дневен срок от получаването му, проверява статуса на марката в електронната база данни, а при необходимост и в досието на марката и извършва преценка на предоставените документи.
 
В случай, че в процеса на проверката се констатират недостатъци или несъответствия в подаденото искане и приложените към него документи или несъответствие между данните в електронната база данни/досието на марката и тези в искането, на лицето, поискало вписването, се изпраща съобщение, като му се предоставя 7-дневен срок за отстраняването им. Производството се прекратява ако недостатъците не бъдат отстранени в рамките на предоставения  7-дневен срок.
 
Когато искането отговаря на изискванията определени в Закона за марките и географските означения и Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на ИС, се издава решение за вписване на лицензията на марката. Когато искането не отговаря на изискванията,  се издава мотивирано решение за отказ.
 
Вписване на лицензията на марката в Държавния регистър на марките и публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство
 
След като решението бъде подписано, искането незабавно се връща в Държавния регистър на марките за извършване на вписването и издаване на удостоверение в 2-дневен срок. За извършеното вписване на лицензията на марка се прави публикация в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Договорът за лицензия има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър.
 
Какви са държавните такси за вписване на лицензия на марка?
 
Размерът на държавната такса, която се заплаща на Патентното ведомство за вписване на предоставяне на право на ползване на търговска марка е 60 лева.
 
Услугата „вписване на предоставяне на право на ползване на търговска марка “ включва следните действия:
 
 • запознаване на клиента с процедурата;
 • подготовка на всички необходими документи;
 • входиране на документите;
 • заплащане на държавни такси;
 • провеждане на процедурата – представителство пред Патентното ведомство на Република България;
 • навременна комуникация с клиента относно хода на процедурата;
 • получаване на удостоверение;
 • предоставяне на удостоверението на клиента.
Поради изброените по-горе особености и сложността на процедурата, при лицензията на марка, е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист по интелектуална собственост с опит в тази материя, който ще изготви всички необходими документи съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и Инструкцията за разглеждане на исканията за вписване на промени в правния статус на обектите на индустриална собственост. адв.Юлия Данова с удоволствие ще Ви съдейства при вписването на лицензия на марка чрез предоставяне на професионални консултации, а също така и подготвяне на необходимите документи. В случай, че желаете да се възползвате от услугата вписване на предоставяне на право на ползване на търговска марка, моля да се свържете с адвокатварна.bg
ЛИЦЕНЗИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА (ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА)
ЛИЦЕНЗИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА (ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА)
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg