Лица извършили престъпление в състояние на невменяемост

Лица извършили престъпление в състояние на невменяемост

  • English
  • Български
  • Русский

Лица извършили престъпление в състояние на невменяемост

Когато лицата извършили общественоопасно деяние в състояние на невменяемост се определят като наказателно неотговорни, тогава спрямо тях могат да бъдат наложени конкретни мерки, лишени от наказателен характер.
- спрямо умствено недоразвити се прилага контрол и особено обучение;
- спрямо душевно болни или временно психически разстроени, които могат да представляват опасност за другите се налагат специални медицински мерки.
В Наказателния кодекс има обособена глава: „ Принудителни медицински мерки”. Нормите в нея нямат наказателен или укорителен характер. С тях се цели лекуване и предотвратяване на евентуално бъдещо общественоопасно поведение. Мерките се налагат от съда след изготвянето на съдебнопсихиатрична експертиза за конкретното лице, с която се установява необходимостта от мярката.
Видове принудителни мерки:
- самостоятелно се налагат, когато лицето е извършило проявата  в състояние на невменяемост или е изпаднало в такова състояние преди постановяване на присъдата или през време на изтърпяване на наказанието;
- налагат се заедно  с наказание, когато извършителят е наказателноотговорен- например, когато страда от наркомания или алкохолизъм.  
Видове принудителни медицински мерки:
1. предаване на близките, ако те поемат задължението за лекуване на болния по наблюдение на психоневрологически диспансер;
2. принудително лекуване в обикновено психоневрологическо заведение;
3. принудително лекуване в специална психиатрическа болница или в специално отделение в обикновена болница в случаите, когато е  определено, че лицето е особено опасно за обществото или за своите близки.
При налагането на медицинските мерки от съда не се фиксира конкретен срок. Той може да се прекратява или променя   в зависимост от настъпилите промени в състоянието на болния.
Принудителното лекуване може да се организира по различен начин  в зависимост от характера на наложеното наказание:
- в медицинско заведение със специален лечебен и трудов режим, когато е наложено наказание без лишаване от свобода;
- по отношение на осъдени на лишаване от свобода- лекуването се провежда по време на изпълнение на наказанието, като неговия срок се приспада от срока на лишаване от свобода;
- ако след изтърпяване на наказанието лишаване от свобода съдът прецени може да постанови той да продължи да се лекува в медицинско заведение.
Срок на принудителното лекуване също не се определя предварително, а в зависимост от необходимостта в процес на дейността.
 
 
Лица извършили престъпление в състояние на невменяемост
Лица извършили престъпление в състояние на невменяемост
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg