Купуване на имот „ на зелено”

  • English
  • Български
  • Русский

Купуване на имот „ на зелено”

Купуване на имот „ на зелено”

 

Стъпки, които трябва да се предприемат преди да се подпише договор

 

    1.Първата стъпка е да се направи справка в Имотния регистър за земята, върху която ще бъде строено. Прави се проверка дали лицето е собственик на земята, на която ще строи бъдещия имот и ако той не е –има ли право на строеж. Важно е да се разбере дали няма някакви учредени тежести – например ипотека.

    Регистърът е публичен, затова може да:

  • се направи устна справка за вписванията по партида на недвижимия имот;
  • да се получи незаверен препис или извлечение от нея;
  • да се получи удостоверение за вписано или невписано обстоятелство.

    За тези услуги трябва да се заплатят съответните такси.

    2.Ако всичко със съответния парцел е наред, следващата стъпка е да се потърси информация в Търговския регистър за лицето, с което ще се сключва договор.

    Може да се направи устна или писмена справка .

    Със справката, която се прави може да се провери дали фирмата, която се е заела със строителството съществува, дали не е обявена в несъстоятелност и дали ще има чисто финансово възможността да осъществи задачата си да построи изобщо жилище.

 

Начин на сключване на договор

 

    Понеже се още сграда не съществува, следователно няма и какво да се продаде и да се прехвърли в собственост. Поради тази причина обикновено с продавача се сключва предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Трябва да го има в писмена форма, черно на бяло. Ако това изискване не се спази, договорът ще бъде нищожен.

   Може да се сключи окончателен договор, с който да се прехвърли собствеността, след като се построи сградата.Понеже е недвижим имот, при този договор ще бъде необходимо нотариус да изготви нотариален акт.

    В предварителния договор трябва да се уговори задължително:

    Описание на границите, да се определят идентификатора на имота, площта и стаите. Най- добре ще е за мен описанието да е по-подробно, ако случайно изникне някакъв проблем.

    Дължимата цена се определя най – късно към момента на завършване на грубия строеж. Може да се плати цялата сума при предаването на жилището, да се плати капаро или да се правят отделни вноски в различните етапи от строежа.

    Не е проблем, ако в последствие се появят незначителни разминавания в площта, изменения в плана, тъй като имотът все още няма да е построен. Достатъчно е да сe знае без никакви съмнения  кой е имотът, за който е уговорено с продавача.

    Освен тези неща, които са задължителни, всеки е свободен да договаря с продавача и други клаузи, като те могат да подсигурят получаването на жилището, ако се случи нещо непредвидено.

 

Право на собственост на апартамента

 

   Когато сградата бъде завършена в груб строеж , може да се сключи окончателен договор и да бъде прехвърлено правото на собственост върху апартамента.

    Понеже е недвижим имот , собствеността може да се прехвърли само с нотариален акт, пред нотариус, в чийто район се намира имотът.

  Другото, което трябва да направя, е да заплатя окончателната цена. След като има сключен предварителен договор се предполага, че част от цената на имота е платена, затова при сключване на окончателния договор се заплаща само остатъка от уговорената сума.

    Препоръчва се имотът да се снабди с Акт 16 или още разрешение за ползване на имота . В противен случай  построеното за нищо няма да ви върши работа.

    Крайната стъпка е нотариусът да даде нотариалния акт за вписване в Имотния регистър. По този начин ще може да защитите правото си на собственост спрямо трети лица, които претендират, че са собственици на това жилище.

 

Право на защита

 

    При условие, че продавачът откаже да сключи окончателен договор, всеки може да потърси правата си в съда чрез иск. Трябва разбира се да сте изрядни и да сте изпълнили всички задължения по договора.

    Щом съдът уважи иска, окончателният договор се счита за сключен, когато решението влезе в законна сила (т.е минали са всички възможни срокове за обжалване на решението). 

    Срокът за плащане на пълната цена, уговорена за имота от влизане на решението в сила е 14 дни. Трябва да се приспаднат за сметка на продавача задължения към държавата, които сте платили. Трябва да се заплатят на държавата разноските по прехвърлянето на имота. Ако това не се направи, по искане на продавача, съдът обезсилва постановеното решение. 

 

Купуване на имот „ на зелено”
Купуване на имот „ на зелено”
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg