Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?

Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?

  • English
  • Български
  • Русский

Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?

Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?

 
Удовлетворяването на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя може да се извърши както по реда на чл. 722 от Търговския закон, така и по реда на ЗГВРС. Правото на гарантирани вземания е субективно материално право, което възниква при осъществяването (при кумулативното наличие) на следните юридически факти: а) начислени и неизплатени трудови възнаграждения, дължими по индивидуални и колективни трудови договори, и/или парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на нормативен акт; б) влязло в сила и вписано в търговския регистър съдебно решение, с което е открито производство по несъстоятелност на работодателя. Субекти на това право са работниците и служителите, чието трудово правоотношение не е прекратено към датата на вписване в търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност, както и тези, чието трудово правоотношение е прекратено през последните три месеца преди тази дата. В същото време в правната теория гарантираните вземания се дефинират като начислени и неизплатени трудови възнаграждения, дължими по индивидуални и колективни трудови договори, и парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на нормативен акт.
 
 
Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?
Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg